God demensomsorg i et multikulturelt samfunn

Publisert 5. Mai 2020, 10:55

Sist oppdatert 16. April 2021, 10:56

Om prosjektet

Dette prosjektet omfatter intervjuer med pårørende til demente med innvandrerbakgrunn på norske sykehjem (Oslo), og er en del av et større internasjonal prosjekt og siste ledd i paraply-studien som ble ledet og utført av professor Ingrid Hanssen. Prosjekt  ”God demensomsorg i et multikulturelt samfunn”-studien har så langt vært gjennomført i Karasjok, Montenegro, Serbia og Sør-Afrika.

Hensikten med prosjektet er å tilføre kunnskap om sammenhengen mellom kulturell bakgrunn og demente personers behov, slik at pleiere som har ansvar for den daglige pleien kan gi god demensomsorg i vårt multikulturelle samfunn. En annen hensikt er også å få frem hvordan kunnskapen kan relateres til norske forhold.

Design/forskningsmetode

Metoden er narrativ, med dybdeintervjuer av 10-15 informanter med ulike kulturelle bakgrunner.

Prosjektet blir utvidet til to delprosjekter: 

  1. Intervjuer med fem pårørende til demente i Vietnam (undertegnede og professor emeritus Ingrid Hanssen var i Vietnam Oktober - 2019)
  2. Gruppeintervjuer med fire grupper av vietnamesiske innvandrere som bor i Oslo-området (pågående intervju prosess).

Prosjektansvarlig

Phuong Thai Minh Tran

Phuong Thai Minh Tran

Høgskolelektor

Samarbeidspartner

Ingrid Hanssen

Ingrid Hanssen

Professor emeritus