Kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten

Forskninggruppe med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten.

Kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten

Den økende andelen eldre og mennesker med kroniske sykdommer krever en stadig utvikling og evaluering av helsetjenesten. Samhandlingsreformen har medført at pasienter har kortere liggetidi spesialisthelsetjenesten, og flere behandles i kommunehelsetjenesten. Dette stiller krav til økt kompetanse i kommunehelsetjenesten og økt forskningsaktivitet på sentrale utfordringer i denne delen av helsetjenesten, spesielt når det gjelder kunnskap som fokuserer på kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene

Roller og funksjoner, tjenestebehov i et multikulturelt samfunn, sammenheng mellom nivåer og sammenheng med kvalitet og pasientsikkerhet er sentrale momenter i gruppemedlemmenes forskningsinteresser. Forskningsprosjektene bidrar til at helsetjenesten studeres fra ulike perspektiver, med utgangspunkt i ulike metoder og på ulike nivåer. Slik støtter gruppen en mangfoldig beskrivelse og forståelse av helsetjenesten. Utviklingen av avansert klinisk allmennsykepleie inngår i dette.

 

Om gruppen

Medlemmene i gruppen har klinisk erfaring som sykepleiere fra ulike deler av helsetjenesten. Gruppen består av forskere med kompetanse i både kvantitativ og kvalitativ metode, samt ulike teoretiske tilnærminger til forskningsfeltet. Bredden i medlemmenes metodiske og teoretiske kompetanse anses som en av styrkene til denne forskningsgruppen.

 

Forskningsgruppens målsetning 2017-2020 

  • Etablere fellesprosjekter innen forskningsgruppens tematiske områder som involverer hele eller deler av gruppen
  • Knytte kontakt med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
  • Øke publiseringsfrekvens innen helsetjenesteforskning ved LDH
  • Framskaffe kunnskap innenfor fagfeltet avansert klinisk sykepleie/allmennsykepleie

 

Prosjekter

Ved etablering av forskningsgruppen er den enkelte forsker involvert i  egne prosjekter. Forskningsgruppen bidrar til at disse styrkes gjennom utveksling av erfaring, samt faglige og metodiske diskusjoner. Samtidig skal det prioriteres å utvikle et eller flere prosjekter der det tas utgangspunkt i felles interesseområder.

Gruppens leder

Gerd Sylvi Sellevold

Gerd Sylvi Sellevold

Førstelektor

Personsentrert og trivselsfremmende omsorgsmodell i sykehjem – en intervensjonsstudie

Prosjektansvarlig: Ådel Bergland

Prosjektmedarbeider: Tove Vassbø

Prosjektet er en multisenterstudie med deltagere fra Australia, Norge og Sverige. Hensikten med prosjektet er å vurdere intervensjonens betydning for beboernes trivsel, pårørendes opplevelse av kvalitet på omsorgen og personalets arbeidstilfredshet (primære utfallsmål). Tre intervensjonssykehjem og tre kontrollsykehjem er inkludert. Intervensjonen innebærer et 12 måneders opplæringsprogram for personale. Personsentrert og trivselsfremmende omsorg er operasjonalisert som a) å gjøre det lille ekstra, b) utvikle et miljø som fremmer trivsel og velvære (caring environment) og c) vurdere og ivareta høyt prioriterte psykososiale behov.

God demensomsorg i et multikulturelt samfunn

Prosjektansvarlig: Phuong Tran og Ingrid Hanssen

Dette er et delprosjekt av et større paraply-prosjekt som har pågått siden 2010.

Metoden er narrativ med dybdeintervjuer. Resultatene fra disse intervjuene, kan sammen med resultatene fra andre deler av prosjektet og fra lignende internasjonale studier, gi en utdypende forståelse for de særegne behovene ikke-nordiske personer med demens kan ha og hvordan det bedre kan legges til rette for dem på norske sykehjem slik at de kan kjenne seg trygge og oppleve større tilfredshet.

Overføring av pasienter fra sykehus til kommunehelsetjenesten; Bestiller-kontorenes rolle og funksjon i pasientforløpet.

Prosjektansvarlig: Rita Jakobsen og Paul Killie

Bestiller-utførermodellen er et beslutningsledd som spiller en sentral rolle i overføringer av pasienter i helsetjenesten. Hensikten med dette prosjektet er å belyse hvordan bestiller-utførermodellen forvaltes ved de ulike kommunenes bestiller-kontor ved utskriving av pasienter fra sykehus til kommunehelsetjenesten. Metoder i studien er feltobservasjoner og intervju av ansatte ved 10-12 bestiller-kontor i 10-12 kommuner. 

Tverrprofesjonelt samarbeid for å sikre kvaliteten på ernæringsarbeid i sykehjem

Prosjektansvarlig: Heidi Hetland

Prosjektleder: Gerd Sylvi Sellevold

Prosjektmedarbeidere: Ella Heyerdal, Marte Ottesen, Marianne Molin og Christine Hillestad Hestevik

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Cathinka Guldbergsenteret, Bjørknes Høyskole og Lovisenberg diakonale høgskole. Prosjektets overordnede hensikt er å utvikle kvalitet i  ernæringsarbeidet i sykehjem i tråd med Faglige nasjonale retningslinjer for å forebygge og behandle underernæring (Helsedirektoratet 2009) gjennom et tverrprofesjonelt handlingsorientert forskningssamarbeid. I tillegg er hensikten 1) Å beskrive deltakernes (sykepleiestudenter, ernæringsstudenter og pleiepersonalets) erfaringer med å delta i prosjektet og 2) Å undersøke om innsatsene i prosjektet bidrar til utvikling av kvaliteten på ernæringsarbeidet.

Nurses Self-Assessment of clinical competence in long term and home care contexts. A Cross-sectional survey

Prosjektleder: Elisabeth Finnbakk

Prosjektdeltagere: Hovedveileder: Lisbeth Fagerstrøm, Biveiledere: Kirsti Skovdahl & Sigrid Wangensteen

Nurses Self-Assessment of clinical competence in long term and home care contexts. A Cross-sectional survey.

The aim is to describe Norwegian registered nurses´self assessed levels of clinical competence in Norwegian long term and home care contexts.

The study has a cross-sectional survey design. A purposive sample of registered nurses who worked in long term and home care contexts in two geographical regions was included. The respondents completed the ProffNurse SAS questionnaire and demographic background data was collected.

Menn, selvskade og recovery – Et nordisk forskningsprosjekt med fokus på samarbeidsbasert forskningsmetode

Prosjektleder: Randi Tofthagen, PhD., Førsteamanuensis Lovisenberg diakonale høgskole.

Prosjektdeltagere: Lena Marie Haugerud, Brukerforsker, Daglig leder Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord.

Lisbeth M. Fagerstrøm, PhD., Professor, Rektor, Åbo Akademiet, Finland og Universitetet i Sør – Øst, Norge.

Britt-Marie Lindgren, PhD., Universitetslektor, Prefekt, Umeå universitet , Sverige

Sebastian Gabrielsson, PhD., Universitetslektor, leder for videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, Luleå Tekniska Universitet, Sverige.

 

Studier viser at menn skader seg like mye som kvinner, og skader seg mer igjennom livsløpet.

Menn kan også skade seg mer alvorlig enn kvinner. Det er i dag lite forskning på sykepleie til menn som skader seg selv. Prosjektenes hovedhensikt er 1) å utvikle kunnskap om recovery fra selvskade hos menn, 2) Frembringe kunnskap som kan anvendes inn i klinikk og undervisning, og 3) etablere og styrke forskningssamarbeid mellom brukerforskere og etablerte forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektet er delt inn i tre delprosjekt:

  • Prosjekt 1: Open scoping review avgrenset til menn, selvskade og recovery. 
  • Prosjekt 2: En intervjustudie der menn intervjues om egen recoveryprosess fra selvskade. 
  • Prosjekt 3: Utvikling av en applikasjon som kan lære selvskader å avlede seg selv fra handlingen. Applikasjonen vil representere et lavterskeltilbud for hjemmeboende menn som har historikk med selvskading og som ikke ønsker hjelp i det profesjonelle helsevesenet. Applikasjonen kan bidra til å styrke personens kunnskapsnivå om selvskade, men også bidra til å motivere personen til recovery. Menn som brukerforskere blir innovatører i denne studien ved å delta i utarbeiding av en applikasjon tilrettelagt for målgruppen sammen med prosjektgruppen. Sykepleieintervensjoner vil bli implementert.

Prosjektgruppens medlemmer

Randi Tofthagen

Førsteamanuensis

Ådel Bergland

Professor

Adelheid H. Hillestad

Førsteamanuensis

Rita Jakobsen

Professor

Elisabeth Finnbakk

Høgskolelektor/stipendiat

Phuong Thai Minh Tran

Høgskolelektor

Tove Karin Vassbø

Høgskolelektor

Ingrid Hanssen

Professor

Kari-Marie (Nøste) Marceliussen

Høgskolelektor

Edith Lillian Roth Gjevjon

Instituttleder bachelor

Ellisiv Lærum-Onsager

Førsteamanuensis

Kari Lislerud Smebye

Førsteamanuensis

Rebecka Norman

Førsteamanuensis

Gunilla Borglin

Professor

Steinar Johansen

Høgskolelektor

Silje Linnerud

Høgskolelektor

Gerd Sylvi Sellevold

Førstelektor