Tilbake til ansatte

Praksisstudier

Denne siden inneholder informasjon til studenter om gjennomføring av praksisstudier under pandemien.

Spørsmål om praksis

Jeg har spørsmål om praksis, hvem skal jeg sende til?

 • Ved spørsmål om den konkrete praksisperioden og læringsutbytter: Din praksislærer
 • Ved generelle spørsmål om praksis: Send henvendelse til praksis@ldh.no  Husk å merke e-posten med klasse/emne og fullt navn.

Når du kontakter oss - HUSK å skrive i emnefeltet hvilket kull (klasse) du går i, samt få med i henvendelsen fullt navn, studentnummer og emne.

Publisert 11. Mars 2020, 19:48

Sist oppdatert 17. Desember 2020, 10:38

Spørsmål om praksis

Jeg har spørsmål om praksis, hvem skal jeg sende til?

 • Ved spørsmål om den konkrete praksisperioden og læringsutbytter: Din praksislærer
 • Ved generelle spørsmål om praksis: Send henvendelse til praksis@ldh.no  Husk å merke e-posten med klasse/emne og fullt navn.

Når du kontakter oss - HUSK å skrive i emnefeltet hvilket kull (klasse) du går i, samt få med i henvendelsen fullt navn, studentnummer og emne.

Pandemisituasjonen gir oss fortsatt utfordringer og det vil mest sannsynlig også prege gjennomføring av praksisstudier for våren 2021. Du vil oppleve en annerledes praksis, mest sannsynlig langt fra forventningene du hadde. Du kan oppleve å få andre oppgaver enn det du forventet og du kan oppleve annen kvalitet på veiledningen enn du hadde fått ved en normaltilstand. Flere tjenestesteder har restriksjoner for studenter vedrørende jobb ved siden av praksisstudier på grunn av smittevern. Dere må også forvente at noen på bakgrunn av smittevernhensyn må beregne å i større grad spre vakter, og bruke hele døgnet. Dvs at dere kan bli satt på vakter gjennom alle døgnets timer, altså dag, kveld og natt, i tillegg til helger. Det er svært viktig for oss som høgskole å formidle at dette er vi klar over, men her må vi bidra best mulig alle sammen i denne krevende situasjonen. Ditt bidrag og kompetanse er svært viktig. Dette en unik og annerledes læringssituasjon for oss alle.

LDH har en tre-delt målsetting under pandemien, og skal legge til rette for å

 • sikre studieprogresjon for studentene, så langt det er mulig, og med ulike tiltak i en skiftende situasjon
 • bidra i den nasjonale dugnaden for å begrense og om mulig stanse epidemien
 • kvalitetssikre formell utdanning slik at kandidatene når læringsutbytter

LDH legger vekt på å gi best mulig forhold for gjennomføring av praksis. Derfor prioriterer vi så langt det er mulig å opprettholde vanlige praksisplasser. 

Generelle bestemmelser

Studenter og ansatte i praksis anses som helsepersonell og skal følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for helsepersonell. Du må rette deg etter lokale bestemmelser som gjelder på praksisstedet, og ta hensyn til Lov om helsepersonell i spørsmål om kompetanse og behov for opplæring.

Retningslinjene kan variere noe fra tjenestested til tjenestested, og det er nødvendig at du holder deg orientert om lokale begrensninger, testing for virus, og andre smittevernbestemmelser. Meld fra til din leder eller praksislærer ved LDH dersom retningslinjer i helsetjenesten får konsekvenser for din arbeids- eller studiesituasjon.

Som student har du også rettigheter som helsepersonell når du er i praksis, blant annet gjennom yrkesskadeforsikring.

Digitale møter med praksislærer

Alle møter du som student har med praksislærer foregår i utgangspunktet digitalt. Praksislærere skal i minst mulig grad ut på praksisplassene, men det kan vurderes i enkelte tilfeller. Dette er for å hindre at vi som høgskole bringer med oss smitte inn, eller rundt på de ulike helseinstitusjonene. Som student i praksis er du per definisjon helsepersonell og må til enhver tid forholde deg til anbefalinger fra www.FHI.no  og praksisstedets retningslinjer. Vær til enhver tid oppdatert på føringer fra myndighetene og karantenebestemmelsene. Det viktigste per nå er hensynet til annet helsepersonell og til sårbar tredjepart, pasienter/brukere, som forsterker det individuelle ansvaret hver av oss har for å bidra til å begrense smittespredning, og at vi forholder oss som helsepersonell til myndighetene og praksisstedenes retningslinjer. Se også www.ldh.no  for oppdatert informasjon.  

 • Forventningssamtale 
 • Midtevaluering 
 • Sluttevaluering 

Alle disse møtene og andre møter det er behov for, foregår digitalt via Zoom, Skype, FaceTime eller per telefon. Det er den enkelte praksislærers ansvar å avtale tidspunkt og gjennomføring med student og praksissted.  Du har som student imidlertid ansvar for å oppdatere og holde praksislærer informert om endringer i turnus, sykemeldinger, karantene etc på samme måte som tidligere. 

Praksisgrupper gjennomføres med endret opplegg etter avtale med emneansvarlig.  

Obligatoriske smittevernkurs

Med smittevernkompetanse er du bedre rustet til å møte situasjoner i praksis. Både helseforetakene og kommunehelsetjenesten krever at du som student har kunnskap om generelle smittevernrutiner, inkludert på-/avkledning av smittevernutstyr. Mange stiller forhåndskrav om gjennomført smittevernkurs før man får lov til å begynne i praksis.

LDH har utviklet et eget kurs i smittevern som du må gjennomføre før prakisstart. Dette får du mer informasjon om i Canvas.

Krav fra praksissted

Noen av praksisstedene krever også at du må ta deres egne smittevernkurs og/eller gjennomgår rutiner/instrukser knyttet til smittevern ved praksisstart. Dersom dette gjelder deg vil du få nærmere informasjon om hvordan du kan gjennomføre kurs/opplæring. 

Flere praksissteder har egenerklæringsskjema knyttet til Covid-19. Du vil få nærmere beskjed om dette gjelder deg, og om du må fylle ut egenerklæring før praksis.

Gratis influensavaksine

Ved LDH er vi glade for å kunne tilby influensavaksine til bachelorstudentene våre. LDH har inngått avtale med Reisemedisin om influensavaksinering og vil bekoste vaksinen. Les mer om fremgangsmåte i Canvas-kunngjøring sendt ut 18.11.20. 

Dersom du ikke har anledning til å benytte deg av tilbudet via Reisemedisin, anbefaler vi at du forsøker å vaksinere deg et  annet sted. Dette må du da betale selv.

Det er frivillig å vaksinere seg, men vi gjør oppmerksom på at mange praksissteder ikke vil ta i mot studenter som ikke er vaksinert.

Arbeidsforhold ved siden av praksis

LDH vil fremme smittevern og sikkerhet når studenter og ansatte er involvert i korona-pandemien som helsepersonell. Det er besluttet at høgskolen midlertidig fraviker vanlige praksisregler, slik at det er tillatt for studenter å være i praksisstudier og ta ekstravakter på samme enhet, dette som et tiltak for å forebygge at studenter går mellom flere arbeidssteder.

Tjenestestedene har forskjellige rutiner og anbefalinger vedrørende arbeidsforhold ved siden av praksis, det er viktig at du som student er oppdatert på rutinene og anbefalingene ved ditt praksissted.

Ved eventuelle restriksjoner ved praksissteder eller arbeidssteder, vil normal praksisgjennomføring bli prioritert fra LDH. Både du og din eventuelle arbeidsgiver i helsetjenesten bør være forberedt på at du må tilpasse avtaler om annet helsefaglig arbeid til studiesituasjonen i de ukene du er i praksis

(se ukeoversikt i semesteroversikten).

Hva om jeg "mister dager" i praksis?

Ved forventingssamtale, midtvurdering og sluttvurdering er det oppnådde læringsutbytter i emnet som er det avgjørende i denne perioden, og ikke et spesifisert timetall. Det er viktig at du informerer både praksislærer og praksisstedet så tidlig som mulig dersom det oppstår fravær. For å lykkes, vil du arbeide systematisk med aktiviteter som sikrer progresjon i praksis-/arbeidsperioden. Aktivitetene kan innebære spesifikke oppgaver knyttet til læringsutbyttene. Praksislærer vil gi individuell veiledning og vurdering underveis i praksisperioden basert på hvilke læringsutbytter du skal nå og holde deg informert om hvordan dette løses. 

For deg som har symptomer, er i karantene eller er smittet

Du skal IKKE møte verken i praksis eller på høgskolen dersom du har symptomer. Du må følge retningslinjene til FHI, LDH og praksissteder.

Dersom du er student og blir rammet av karantenetiltak, meld fra til studieleder/praksislærer om 

 • hvorfor du er satt i karantene
 • hvem som har besluttet karantenen
 • hvor lenge karantenen varer
 • hvem som er din nærmeste leder i praksisfeltets organisasjon

Mange spør om fraværsregler ved praksis under koronaepidemien:

 • Er du syk, har du fravær
 • Er du frisk og i karantene kan vi gi alternative arbeidskrav for en periode

Praksisgrupper gjennomføres digitalt etter avtale med emneansvarlig. 

Refleksjonsgrupper gjennomføres digitalt etter avtale med praksislærer. 

Vi vil gjerne holde kontakt med deg i karantenetiden!