Praksisstudier

Denne siden inneholder informasjon til studenter om gjennomføring av praksisstudier under pandemien.

Spørsmål om praksis

Jeg har spørsmål om praksis, hvem skal jeg sende til?

  • Ved spørsmål om den konkrete praksisperioden og læringsutbytter: Din praksislærer
  • Ved generelle spørsmål om praksis: Send henvendelse til praksis@ldh.no  Husk å merke e-posten med klasse/emne og fullt navn.

Når du kontakter oss - HUSK å skrive i emnefeltet hvilket kull (klasse) du går i, samt få med i henvendelsen fullt navn, studentnummer og emne.

Publisert 11. Mars 2020, 21:48

Sist oppdatert 1. Oktober 2021, 12:44

Spørsmål om praksis

Jeg har spørsmål om praksis, hvem skal jeg sende til?

  • Ved spørsmål om den konkrete praksisperioden og læringsutbytter: Din praksislærer
  • Ved generelle spørsmål om praksis: Send henvendelse til praksis@ldh.no  Husk å merke e-posten med klasse/emne og fullt navn.

Når du kontakter oss - HUSK å skrive i emnefeltet hvilket kull (klasse) du går i, samt få med i henvendelsen fullt navn, studentnummer og emne.

Praksis under pandemien

Pandemisituasjonen kan fortsatt gi utfordringer og det kan også prege gjennomføring av praksisstudier for høsten 2021. Du kan oppleve en annerledes praksis, annerledes fra forventningene du hadde. Du kan oppleve å få andre oppgaver enn det du forventet og du kan oppleve annen kvalitet på veiledningen enn du hadde fått ved en normaltilstand. Dere må også forvente å spre vakter, og bruke hele døgnet. Dvs. at dere kan bli satt på vakter gjennom alle døgnets timer, altså dag, kveld og natt, i tillegg til helger. Ditt bidrag og din kompetanse er svært viktig. Dette er en unik og annerledes læringssituasjon for oss alle.

LDH legger vekt på å gi best mulig forhold for gjennomføring av praksis. Derfor prioriterer vi så langt det er mulig å opprettholde ordinære praksisplasser, da disse er kvalitetssikret og formelt godkjent av høyskolen. 

Generelle bestemmelser

Studenter og ansatte i praksis anses som helsepersonell og skal følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for helsepersonell. Du må rette deg etter lokale bestemmelser som gjelder på praksisstedet, og ta hensyn til Lov om helsepersonell i spørsmål om kompetanse og behov for opplæring.

Retningslinjene kan variere noe fra tjenestested til tjenestested, og det er nødvendig at du holder deg orientert om lokale begrensninger, testing for virus, og andre smittevernbestemmelser. Meld fra til din leder eller praksislærer ved LDH dersom retningslinjer i helsetjenesten får konsekvenser for din arbeids- eller studiesituasjon.

Som student har du også rettigheter som helsepersonell når du er i praksis, blant annet gjennom yrkesskadeforsikring.

Møter med praksislærer

Møter med praksislærer vil foregå både digitalt og stedlig, dette vil bli individuelt vurdert i hvert enkelt tilfelle sammen med praksissted. Vær til enhver tid oppdatert på føringer fra myndighetene og karantenebestemmelsene. Hensyn til annet helsepersonell og til sårbar tredjepart, pasienter/brukere, forsterker det individuelle ansvaret hver av oss har for å bidra til å begrense smittespredning, og at vi forholder oss som helsepersonell til myndighetene og praksisstedenes retningslinjer. Følg også med på denne siden for oppdatert informasjon.

Obligatoriske smittevernkurs

Med smittevernkompetanse er du bedre rustet til å møte situasjoner i praksis. Både helseforetakene og kommunehelsetjenesten krever at du som student har kunnskap om generelle smittevernrutiner, inkludert på-/avkledning av smittevernutstyr. Mange stiller forhåndskrav om gjennomført smittevernkurs før man får lov til å begynne i praksis.

LDH har utviklet et eget kurs i smittevern som du må gjennomføre før praksisstart som er gjeldende for alle studenter ut høsten 2021. Dette får du mer informasjon om i Canvas.

Krav fra praksissted

Noen av praksisstedene krever også at du må ta deres egne smittevernkurs og/eller gjennomgår rutiner/instrukser knyttet til smittevern ved praksisstart. Dersom dette gjelder deg vil du få nærmere informasjon om hvordan du kan gjennomføre kurs/opplæring. 

Flere praksissteder har egenerklæringsskjema knyttet til covid-19. Du vil få nærmere beskjed om dette gjelder deg, og om du må fylle ut egenerklæring før praksis.

De fleste praksisstedene krever også negativ covid-19-test for at du skal kunne starte i praksis. Dette vil du få informasjon om når du har begynt i praksis direkte fra praksissteder. 

Hva om jeg "mister dager" i praksis?

Ved forventingssamtale, midtvurdering og sluttvurdering er det oppnådde læringsutbytter i emnet som er det avgjørende i denne perioden, og ikke et spesifisert timetall. Det er viktig at du informerer både praksislærer og praksisstedet så tidlig som mulig dersom det oppstår fravær. For å lykkes, vil du arbeide systematisk med aktiviteter som sikrer progresjon i praksis-/arbeidsperioden. Aktivitetene kan innebære spesifikke oppgaver knyttet til læringsutbyttene. Praksislærer vil gi individuell veiledning og vurdering underveis i praksisperioden basert på hvilke læringsutbytter du skal nå og holde deg informert om hvordan dette løses. Dette gjelder ut 2021.

For deg som har symptomer, er i karantene eller er smittet

Du skal IKKE møte verken i praksis eller på høyskolen dersom du har symptomer. Du må følge retningslinjene til FHI, LDH og praksissteder. Se flytskjemaet til FHI her.

Dersom du er student og blir rammet av karantenetiltak, meld fra til studieleder/praksislærer om 

  • hvorfor du er satt i karantene
  • hvem som har besluttet karantenen
  • hvor lenge karantenen varer
  • hvem som er din nærmeste leder i praksisfeltets organisasjon

Mange spør om fraværsregler ved praksis under koronaepidemien:

  • Er du syk, har du fravær
  • Er du frisk og i karantene kan vi gi alternative arbeidskrav for en periode

Praksisgrupper og refleksjonsgrupper gjennomføres digitalt eller stedlig etter avtale med praksislærer. 

Vi vil gjerne holde kontakt med deg i karantenetiden!