Praksisstudier

Denne siden inneholder informasjon til studenter om gjennomføring av praksisstudier høsten 2020.

Oppdatert 3. Juli 2020, 13:51

LDH har en to-delt målsetting under pandemien, og skal legge til rette for å

  • sikre studieprogresjon for studentene, så langt det er mulig, og med ulike tiltak i en skiftende situasjon
  • bidra i den nasjonale dugnaden for å begrense og om mulig stanse epidemien

LDH legger vekt på å gi best mulig forhold for gjennomføring av praksis. Derfor prioriterer vi så langt det er mulig å opprettholde vanlige praksisplasser. Vårens praksisstudier under pandemien ga oss mange erfaringer som er nyttige i planlegging og gjennomføring av høstens praksis. Vi forbereder nå en smidig gjennomføring av kommende praksisperioder, i samråd med de ulike tjenestestedene.

Obligatoriske minikurs i smittevern

Med smittevernkompetanse er du bedre rustet til å møte situasjoner i praksis. Både helseforetakene og kommunehelsetjenesten krever at du som student har kunnskap om generelle smittevernrutiner, inkludert på-/avkledning av smittevernutstyr. Mange stiller forhåndskrav om gjennomført smittevernkurs før man får lov til å begynne i praksis. LDH vil ha et kurs i smittevern klart ved semesterstart. Noen av praksisstedene krever også at du må ta deres egne smittevernkurs og/eller gjennomgår rutiner/instrukser knyttet til smittevern ved praksisstart. Dersom dette gjelder deg vil du få nærmere informasjon om hvordan du kan gjennomføre kurs/opplæring. 

Flere praksissteder har egenerklæringsskjema knyttet til Covid-19. Du vil få nærmere beskjed om dette gjelder deg, og om du må fylle ut egenerklæring før praksis.  

Ikke mer enn ett tjenestested samtidig

LDH vil fremme smittevern og sikkerhet når studenter og ansatte er involvert i korona-pandemien som helsepersonell. For å forebygge at studenter går mellom flere arbeidssteder, er det besluttet at høgskolen midlertidig fraviker vanlige praksisregler, slik at det er tillatt for studenter å være i praksisstudier og ta ekstravakter på samme enhet.

Flere tjenestesteder har allerede besluttet at studenter ikke kan inneha annen helsefaglig jobb ved siden av praksisstudier, dette gjelder blant annet Oslo kommune inntil 01.09.20. På grunn av pandemien kan karantenebestemmelser endre seg raskt, og du må følge de til enhver tid gjeldene retningslinjer ved praksisstedet

Ved eventuelle restriksjoner ved praksissteder eller arbeidssteder, vil normal praksisgjennomføring bli prioritert fra LDH. Både du og din eventuelle arbeidsgiver i helsetjenesten bør være forberedt på at du må tilpasse avtaler om annet helsefaglig arbeid til studiesituasjonen i de ukene du er i praksis (se ukeoversikt i semesteroversikten).

Hva om jeg "mister dager" i praksis?

Ved forventingssamtale, midtvurdering og sluttvurdering er det oppnådde læringsutbytter i emnet som er det avgjørende i denne perioden, og ikke et spesifisert timetall. For å lykkes, vil du arbeide systematisk med aktiviteter som sikrer progresjon i praksis-/arbeidsperioden. Praksislærer vil gi veiledning og vurdering.

For deg som er i karantene/er smittet

Dersom du er student og blir rammet av karantenetiltak, meld fra til studieleder/praksislærer om 

  • hvorfor du er satt i karantene
  • hvem som har besluttet karantenen
  • hvor lenge karantenen varer
  • hvem som er din nærmeste leder i praksisfeltets organisasjon

Mange spør om fraværsregler ved praksis under koronaepidemien:

  • Er du syk, har du fravær
  • Er du frisk og i karantene kan vi gi alternative arbeidskrav for en periode

Praksisgrupper gjennomføres digitalt etter avtale med emneansvarlig. 

Vi vil gjerne holde kontakt med deg i karantenetiden!

Generelle bestemmelser

Studenter og ansatte i praksis anses som helsepersonell og skal følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for helsepersonell. Du må rette deg etter lokale bestemmelser som gjelder på praksisstedet, og ta hensyn til Lov om helsepersonell i spørsmål om kompetanse og behov for opplæring.

Retningslinjene kan variere noe fra tjenestested til tjenestested, og det er nødvendig at du holder deg orientert om lokale begrensninger, testing for virus, og andre smittevernbestemmelser. Meld fra til din leder eller praksislærer ved LDH dersom retningslinjer i helsetjenesten får konsekvenser for din arbeids- eller studiesituasjon.

Som student har du også rettigheter som helsepersonell når du er i praksis, blant annet gjennom yrkesskadeforsikring.