Praksisstudier

Denne siden inneholder informasjon til studenter om gjennomføring av praksisstudier under pandemien.

Spørsmål om praksis

Jeg har spørsmål om praksis, hvem skal jeg sende til?

 • Ved spørsmål om den konkrete praksisperioden og læringsutbytter: Din praksislærer
 • Ved generelle spørsmål om praksis: Send henvendelse til praksis@ldh.no  Husk å merke e-posten med klasse/emne og fullt navn.

Når du kontakter oss - HUSK å skrive i emnefeltet hvilket kull (klasse) du går i, samt få med i henvendelsen fullt navn, studentnummer og emne.

Publisert 11. Mars 2020, 21:48

Sist oppdatert 29. Mars 2021, 15:32

Spørsmål om praksis

Jeg har spørsmål om praksis, hvem skal jeg sende til?

 • Ved spørsmål om den konkrete praksisperioden og læringsutbytter: Din praksislærer
 • Ved generelle spørsmål om praksis: Send henvendelse til praksis@ldh.no  Husk å merke e-posten med klasse/emne og fullt navn.

Når du kontakter oss - HUSK å skrive i emnefeltet hvilket kull (klasse) du går i, samt få med i henvendelsen fullt navn, studentnummer og emne.

Hva med praksis under nedstengning?

Dersom det blir nedstengning av kommuner eller områder skal studenter som ikke har fått annen beskjed møte til praksis som planlagt. Vårt mål er å gjennomføre praksisstudiene på ordinær måte og vi arbeider kontinuerlig i samarbeid med tjenestene med dette målet. 

Følg med på Canvas for oppdateringer, samt informasjon fra praksissted og bostedskommune. 

Praksis under pandemien

Pandemisituasjonen gir oss fortsatt utfordringer og det vil mest sannsynlig også prege gjennomføring av praksisstudier for våren 2021. Du vil oppleve en annerledes praksis, mest sannsynlig annerledes fra forventningene du hadde. Du kan oppleve å få andre oppgaver enn det du forventet og du kan oppleve annen kvalitet på veiledningen enn du hadde fått ved en normaltilstand. Flere tjenestesteder har restriksjoner for studenter vedrørende jobb ved siden av praksisstudier på grunn av smittevern. Dere må også forvente at noen på bakgrunn av smittevernhensyn må beregne å i større grad spre vakter, og bruke hele døgnet. Dvs at dere kan bli satt på vakter gjennom alle døgnets timer, altså dag, kveld og natt, i tillegg til helger. Det er svært viktig for oss som høyskole å formidle at dette er vi klar over, men her må vi bidra best mulig alle sammen i denne krevende situasjonen. Ditt bidrag og din kompetanse er svært viktig. Dette er en unik og annerledes læringssituasjon for oss alle.

LDH har en tre-delt målsetting under pandemien, og skal legge til rette for å

 • sikre studieprogresjon for studentene, så langt det er mulig, og med ulike tiltak i en skiftende situasjon
 • bidra i den nasjonale dugnaden for å begrense og om mulig stanse epidemien
 • kvalitetssikre formell utdanning slik at kandidatene når læringsutbytter

LDH legger vekt på å gi best mulig forhold for gjennomføring av praksis. Derfor prioriterer vi så langt det er mulig å opprettholde ordinære praksisplasser, da disse er kvalitetssikret og formelt godkjent av høyskolen. 

Generelle bestemmelser

Studenter og ansatte i praksis anses som helsepersonell og skal følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for helsepersonell. Du må rette deg etter lokale bestemmelser som gjelder på praksisstedet, og ta hensyn til Lov om helsepersonell i spørsmål om kompetanse og behov for opplæring.

Retningslinjene kan variere noe fra tjenestested til tjenestested, og det er nødvendig at du holder deg orientert om lokale begrensninger, testing for virus, og andre smittevernbestemmelser. Meld fra til din leder eller praksislærer ved LDH dersom retningslinjer i helsetjenesten får konsekvenser for din arbeids- eller studiesituasjon.

Som student har du også rettigheter som helsepersonell når du er i praksis, blant annet gjennom yrkesskadeforsikring.

Digitale møter med praksislærer

Alle møter du som student har med praksislærer foregår i utgangspunktet digitalt. Praksislærere skal i minst mulig grad ut på praksisplassene, men det kan vurderes i enkelte tilfeller. Dette er for å hindre at vi som høyskole bringer med oss smitte inn, eller rundt på de ulike helseinstitusjonene. Som student i praksis er du per definisjon helsepersonell og må til enhver tid forholde deg til anbefalinger fra www.FHI.no  og praksisstedets retningslinjer. Vær til enhver tid oppdatert på føringer fra myndighetene og karantenebestemmelsene. Det viktigste per nå er hensynet til annet helsepersonell og til sårbar tredjepart, pasienter/brukere, som forsterker det individuelle ansvaret hver av oss har for å bidra til å begrense smittespredning, og at vi forholder oss som helsepersonell til myndighetene og praksisstedenes retningslinjer. Følg også med på denne siden for oppdatert informasjon.  

 • Forventningssamtale 
 • Midtevaluering 
 • Sluttevaluering 

Alle disse møtene og andre møter det er behov for, foregår digitalt via Zoom, Skype, FaceTime eller per telefon. Det er den enkelte praksislærers ansvar å avtale tidspunkt og gjennomføring med student og praksissted.  Du har som student imidlertid ansvar for å oppdatere og holde praksislærer informert om endringer i turnus, sykemeldinger, karantene etc. på samme måte som tidligere. 

Praksisgrupper gjennomføres med endret opplegg etter avtale med emneansvarlig.  

Obligatoriske smittevernkurs

Med smittevernkompetanse er du bedre rustet til å møte situasjoner i praksis. Både helseforetakene og kommunehelsetjenesten krever at du som student har kunnskap om generelle smittevernrutiner, inkludert på-/avkledning av smittevernutstyr. Mange stiller forhåndskrav om gjennomført smittevernkurs før man får lov til å begynne i praksis.

LDH har utviklet et eget kurs i smittevern som du må gjennomføre før praksisstart. Dette får du mer informasjon om i Canvas.

Krav fra praksissted

Noen av praksisstedene krever også at du må ta deres egne smittevernkurs og/eller gjennomgår rutiner/instrukser knyttet til smittevern ved praksisstart. Dersom dette gjelder deg vil du få nærmere informasjon om hvordan du kan gjennomføre kurs/opplæring. 

Flere praksissteder har egenerklæringsskjema knyttet til covid-19. Du vil få nærmere beskjed om dette gjelder deg, og om du må fylle ut egenerklæring før praksis.

De fleste praksisstedene krever også negativ covid-19-test for at du skal kunne starte i praksis. Dette vil du få informasjon om når du har begynt i praksis direkte fra praksissteder. 

Arbeidsforhold ved siden av praksis

LDH vil fremme smittevern og sikkerhet når studenter og ansatte er involvert i korona-pandemien som helsepersonell. Det er besluttet at høyskolen midlertidig fraviker vanlige praksisregler, slik at det er tillatt for studenter å være i praksisstudier og ta ekstravakter på samme enhet, dette som et tiltak for å forebygge at studenter går mellom flere arbeidssteder.

Tjenestestedene har forskjellige rutiner og anbefalinger vedrørende arbeidsforhold ved siden av praksis, det er viktig at du som student er oppdatert på rutinene og anbefalingene ved ditt praksissted.

Ved eventuelle restriksjoner ved praksissteder eller arbeidssteder, vil normal praksisgjennomføring bli prioritert fra LDH. Både du og din eventuelle arbeidsgiver i helsetjenesten bør være forberedt på at du må tilpasse avtaler om annet helsefaglig arbeid til studiesituasjonen i de ukene du er i praksis og kan måtte ta permisjon fra annet arbeid.

(se ukeoversikt i semesteroversikten).

Hva om jeg "mister dager" i praksis?

Ved forventingssamtale, midtvurdering og sluttvurdering er det oppnådde læringsutbytter i emnet som er det avgjørende i denne perioden, og ikke et spesifisert timetall. Det er viktig at du informerer både praksislærer og praksisstedet så tidlig som mulig dersom det oppstår fravær. For å lykkes, vil du arbeide systematisk med aktiviteter som sikrer progresjon i praksis-/arbeidsperioden. Aktivitetene kan innebære spesifikke oppgaver knyttet til læringsutbyttene. Praksislærer vil gi individuell veiledning og vurdering underveis i praksisperioden basert på hvilke læringsutbytter du skal nå og holde deg informert om hvordan dette løses. 

For deg som har symptomer, er i karantene eller er smittet

Du skal IKKE møte verken i praksis eller på høyskolen dersom du har symptomer. Du må følge retningslinjene til FHI, LDH og praksissteder.

Dersom du er student og blir rammet av karantenetiltak, meld fra til studieleder/praksislærer om 

 • hvorfor du er satt i karantene
 • hvem som har besluttet karantenen
 • hvor lenge karantenen varer
 • hvem som er din nærmeste leder i praksisfeltets organisasjon

Mange spør om fraværsregler ved praksis under koronaepidemien:

 • Er du syk, har du fravær
 • Er du frisk og i karantene kan vi gi alternative arbeidskrav for en periode

Praksisgrupper gjennomføres digitalt etter avtale med emneansvarlig. 

Refleksjonsgrupper gjennomføres digitalt etter avtale med praksislærer. 

Vi vil gjerne holde kontakt med deg i karantenetiden!

Ofte stilte spørsmål

Er det forsvarlig å gjennomføre praksisstudier under en pandemi?

Sykepleierstudenter i praksisstudier er å anse som helsepersonell. Følg med på lokale reguleringer vedrørende helsepersonell i din praksiskommune og ved ditt praksissted. Ved alle våre praksissteder, inkludert hjemmebaserte tjenester, skal smittevernet være ivaretatt ihht. gjeldene lovverk. Dette inkluderer studenter. Studenter må forholde seg til enhver tid gjeldende smittevernsrutiner.

Jeg må reise kollektivt til praksisstedet, er det nødvendig reise?

Fra Kunnskapsdepartementet er det presisert at: "Praksis kan fortsatt gjennomføres i tråd med regler og råd om smittevern, og i samråd med praksisfeltet. Reiser til praksissted kan anses som nødvendig reise, men man må gjøre seg kjent med reiserådene som gjelder i de enkelte kommunene".

Jeg jobber ved siden av studiet, er det bierverv?

Ja. 

Praksisstedene kan innføre situasjonsbestemte retningslinjer for forsvarlig drift av tjenesten og smittevern for sårbar tredjepart. Det er en del av deres ansvar. Retningslinjene er felles for ansatte og studenter i praksis, derav begrepet bierverv. Praksisstedene har ansvar for smittevern ved sine virksomheter. Dette håndteres i tråd med påbud og retningslinjer fra nasjonale og kommunale myndigheter for å sikre at vi har en fungerende helsetjeneste. Dersom det blir vanskelig for deg å etterkomme deres forutsetninger for gjennomføring av praksis, kan løsningen måtte bli at du må søke permisjon fra studiet eller fra ditt bierverv. 

LDH har utdanningsansvar.