Smittevernveileder Klinisk læringslab (KLL), covid-19

Om smittevernrutiner for Klinisk læringslab

Utarbeidet av: Arbeidsgruppa i prosjekt høstsemester 2020 v/ Hege Vistven Stenseth, Jofrid Høybakk, Irene Rød,  Lena Kolstad, Marit Tømmerbakk og Hege Hovd Faye-Schjøll

Revidert: 

17.12.2021 

Sist revidert 17.12.2021 av Hege Vistven, drifts- og utviklingsansvarlig ved Klinisk læringslab, LDH

Godkjent: 

26.08.2020

Sist godkjent 20.12.2021 av Lars Mathisen, rektor, LDH

Publisert 27. August 2020, 13:56

Sist oppdatert 22. Desember 2021, 09:24

Om smittevernrutiner for Klinisk læringslab

Utarbeidet av: Arbeidsgruppa i prosjekt høstsemester 2020 v/ Hege Vistven Stenseth, Jofrid Høybakk, Irene Rød,  Lena Kolstad, Marit Tømmerbakk og Hege Hovd Faye-Schjøll

Revidert: 

17.12.2021 

Sist revidert 17.12.2021 av Hege Vistven, drifts- og utviklingsansvarlig ved Klinisk læringslab, LDH

Godkjent: 

26.08.2020

Sist godkjent 20.12.2021 av Lars Mathisen, rektor, LDH

Hensikten med smittevernveilederen er å redusere risiko for smittespredning under covid-19-pandemien i forbindelse med simulering, ferdighetstrening og gjennomføring av eksamen. Smittevernveileder ved Klinisk læringslab bygger på Smittevernveileder for LDH.

Inndeling i risikonivåer for smittespredning i Klinisk læringslab etter trafikklysmodell:

Tabell med risikonivåer for smittespredning i KLL
* Tiltak i samsvar med smittevernveileder for Klinisk læringslab – covid-19.

Det vil kontinuerlig gjøres vurdering av risikonivå og forsvarlighet for gjennomføring av læringsaktiviteter i Klinisk læringslab. Ledelsen ved LDH har beslutningsmyndighet og beslutninger tas i samråd med ansvarlige ansatte og leder for Klinisk læringslab.

Simulering og ferdighetstrening vil i tilfeller innebære nærmere kontakt enn én meter og krever særskilte tiltak. Fellesarealer og utstyr må håndteres etter spesielle regler. Reglene gjøres rede for videre i denne smittevernveilederen.

Studenter og ansatte skal ikke møte til læringsaktiviteter i Klinisk læringslab dersom han/hun:

 • Er syk, har luftveissymptomer, feber eller andre symptomer på covid-19-infeksjon (Se FHIs råd til deg som mistenker å være syk med covid-19)
 • Er i risikogruppe (Se FHI for råd og informasjon for risikogrupper)
 • Oppfyller kriteriene for karantene
 • Oppfyller kriterier for isolasjon

1. Ansvar

Hver ansatt og student må vurdere egen helsetilstand og smitterisiko og ikke møte i Klinisk læringslab ved risiko for sykdom eller smitte. Det forventes at man tar ansvar for å minimere risiko for smitte, og holder seg oppdatert på gjeldende regler fra sentrale og lokale myndigheter.

1.1 Ansatte ansvarlig for gjennomføring av læringsaktiviteten har ansvar for forsvarlig organisering og gjennomføring som følger gjeldende forskrifter og retningslinjer til enhver tid. Det vil si:

 • Holde seg oppdatert på nyeste versjon av smittevernveilederen for Klinisk læringslab. 
 • Sørge for at studenter organiseres i grupper etter størrelse som samsvarer med risikonivå.
 • Dokumentere hvilke studenter som har deltatt i læringsaktiviter og i hvilke rom disse har oppholdt seg.
 • Følge retningslinjer for smittevern og rengjøring av kontaktflater og flergangsutstyr.
 • Være ansvarlig for organisering og gjennomføring med lavest mulig risiko for smittespredning.
 • Sørge for at forflytning i arealene skjer i henhold til smittevernveileder.

1.2 Studenter har ansvar for å ha lest, forstått og overholde gjeldende retningslinjer for smittevern som angår Klinisk læringslab. Det vil si:

 • Overholde smittevernrutiner i Klinisk læringslab, dvs. følge smittevernveileder for KLL publisert på ldh.no.
 • Bruke eget og egnet arbeidsantrekk i Klinisk læringslab.
 • Møte til simulering eller ferdighetstrening ferdig skiftet til arbeidsantrekk og unngå omkledning i rom hvor man ikke kan holde minst en meter avstand. De studenter som har lang reisevei kan få tilgang til garderobe så fremt forsvarlig smittevern overholdes.
 • Felles toaletter i høyskolebygget skal ikke brukes til omkledningsrom da dette medfører økt risiko for smittespredning.
 • Studenter må bruke eget stetoskop i ferdighetstrening og simulering.

2. Forberedelser, gjennomføring og etterarbeid ved læringsaktiviteter i Klinisk læringslab under covid-19

2.1 Forberedelser:

Før deltakelse i læringsaktiviteter i Klinisk læringslab må du ha lest og forstått «Smittevernrutiner Klinisk læringslab – covid-19, LDH».

2.2 Gjennomføring:

 • Studenter møter presis på avtalt møtested til avtalt tid ferdig skiftet til egnet arbeidsantrekk.
 • I lokalet tilstrebes så langt det lar seg gjøre å holde avstand på minst én meter til andre studenter og ansatte.
 • I situasjoner og læringsaktiviteter hvor du risikerer eller må oppholde deg nærmere andre enn én meter skal det brukes munnbind.
 • Følg forskrift for maks antall studenter for aktuelle rom (se punkt 4).
 • Følg alle instruksjoner for bevegelsesflyt i senteret. Vær nøye med å overholde avstand til andre i alle situasjoner. Stopp opp og vent dersom det ikke er mulig å passere med avstand.
 • Unngå unødvendig kontakt med overflater og inventar under hele læringsaktiviteten.

2.3 Etterarbeid:

 • Ansatt/lærer som er til stede i rommet er ansvarlig for at overflater og flergangsutstyr rengjøres etter bruk.
 • Studenter deltar i rengjøring under og etter læringsaktiviteter etter instruksjon fra lærer.
 • Alle kontaktoverflater som har blitt benyttet skal rengjøres før man forlater rommet etter læringsaktiviteter:
  • med såpevann og engangskluter/tørkepapir
  • desinfeksjonstørk «OXYWIPE» eller lignende (virkestoff hydrogenperoxyd, H2O2)
  • desinfiseres med overflatedesinfeksjonssprit > 70%
 • Rengjort utstyr ryddes tilbake i samme emballasje og til tildelt lagerplass. Alle har ansvar for orden og for at neste finner utstyret på riktig plass i samme stand (avvik meldes til leder for Klinisk læringslab).
 • Forbruksmateriell og annet avfall kastes i avfallsbeholdere på rom. Søppelposer lukkes og settes ved heis i korridor. Fjernes av vaktmester.
 • Risikoavfall legges i gule bokser som igjen legges i gule sekker for risikoavfall. Med risikoavfall menes: stikkende og skjærende avfall eller annet mulig smitteførende avfall.
 • Klinisk læringslab vaskes og luftes x 1 per døgn av renholdspersonale. Det kan avtales hyppigere vask om det vurderes nødvendig.
 • Tøy til vask legges i brun tøysekk som lukkes og settes på anvist plass ved heis i KLL.

3. Utdyping hygieniske prinsipper og rengjøring

3.1 Håndvask/hånddesinfeksjon:

 • Håndvask med såpe og vann utføres hyppig og grundig, dvs. alle overflater på hendene og i minst 40 sekunder. Utfør alltid håndvask etter kontaminering og etter berøring av overflater, utstyr osv. etter retningslinjer.
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.
 • Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler/håndsprit virker mot covid-19-virus og er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler skal ikke brukes ved synlig kontaminering. Håndvask må da utføres.

3.2 Smittevernutstyr og avstand:

 • Minimum én meter avstand bør opprettholdes i størst mulig grad og uavhengig av bruk av smittevernsutstyr.
 • Ved kjent eksponering i over 15 minutter i under 2 meters avstand til en smittet person i smittsom periode defineres vedkommende som nærkontakt. Hvis medisinsk munnbind (type II/IIR) og øyebeskyttelse er brukt korrekt under hele kontakten, vil disse etter en vurdering vanligvis ikke defineres som nærkontakt, også om kontaktperioden har vært lenger enn 15 minutter.
 • Ofte vil bruk av munnbind anvendes under hele læringsaktiviteten i Klinisk læringslab fordi den foregår i fellesområder med større smitterisiko.
 • LDH er ansvarlig for å sørge for tilgang til munnbind. Munnbind oppbevares på lager i Klinisk læringslab. 
 • Ansikt-til-ansikt-kontakt innenfor én meter bør unngås uavhengig av smittevernsutstyr.

3.3 Rengjøring av kontaktpunkter, overflater og simulerings-/ferdighetsutstyr:

 • Alle kontaktoverflater som skal rengjøres med såpevann og engangskluter eller desinfiseres med sprit > 70 % etter gjennomførte læringsaktiviteter minimum pr. kohort.
 • Ferdighetstrenere og pasientsimulatorer rengjøres etter bruk. Anvend såpevann og engangsklut/papirhåndkle, eller desinfeksjonswipe «OXYWIPE». Virkon kan benyttes ved høy grad av kontaminering og smitterisiko. Dette vurderes av ansvarlig ansatt.
 • Touchscreen, iPad og Simpad kan desinfiseres med egnet middel beregnet for dette formålet.

4. Organisering av simulering og ferdighetstrening

For å begrense risiko for smitte mellom studenter og mellom ansatte og studenter organiseres studentgrupper ut fra risikovurdering som gjøres for hver enkelt læringsaktivitet i KLL.

 • Hovedregelen for best ivaretakelse av smittevernregler ved stor fare for smittespredning er faste studentkohorter med minst 2 meters avstand mellom hver kohort.
 • Det sikreste er å holde hver kohort konstant på rom, og at ansatte kan bevege seg mellom grupper.
 • Dersom nødvendig av logistikkmessige grunner og smittevernfaglig forsvarlig kan studenter tilhørende samme kohort bevege seg mellom forskjellige rom/stasjoner. Dette krever nøye vurdering av risiko.

Tabellen under viser antall studenter som kan oppholde seg i de ulike rommene i grupper ved gult risikonivå gjeldende fra 17.12.2021:

Tabell med romoversikt med antall studenter i KLL
 

Kilder

FHI (2020) Arrangementer og samlinger. Publisert 02.03.2021. Oppdatert 15.12.21.

FHI (2020) Definisjoner. Publisert 08.02.2020. Sist revidert 20.12.2021

FHI (2020) Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)? Publisert 15.03.2020. Oppdatert 15.12.21.

FHI (2020) Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten. Oppdatert 01.10.2021.

FHI (2020) Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende. 04.03.2020. Oppdatert 30.11.2021.

FHI (2020) Råd til universitet, høgskoler, fagskoler og folkehøgskoler. Publisert 16.06.2020. Oppdatert 10.12.2021.

Helsedirektoratet (2021) Koronavirus – beslutninger og anbefalinger. Nasjonal veileder. Sist faglig oppdatert 16.12.2021.

Helsedirektoratet (2020): Arrangementer, gruppestørrelse og avstand. Sist oppdatert 15.12.2021.

Lovdata (2020) Forskrift om smittevernstiltak mv. Ved koronautbruddet (covid-19 forskriften)

UHR (2020) Bruk av munnbind/ansiktsmaske.