Studentverv

Ved å sitte i organer ved høyskolen, har du en fin mulighet til å påvirke. Her er oversikt over de forskjellige råd og utvalg hvor studentene er representert.

Publisert 30. Januar 2020, 14:09

Sist oppdatert 12. Juni 2024, 15:32

Høgskolestyret

Høgskolestyret er det øverste organet ved institusjonen og skal lede høyskolen i samsvar med det verdigrunnlag og de målsettinger som er fastsatt av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. Høgskolestyret har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med lover, forskrifter og regler gitt av offentlige myndigheter.

Høgskolestyret har 2 studentrepresentanter med vara, valgt av studentene.

Representant: Lasse Eilertsen
Representant: Peter Johannes Skeie
Vara: Amalie Kjelstad
Vara: Karen Fredrikke Preus

Skikkethetsnemnd

Skikkethetsnemnda skal foreta en særskilt skikkethetsvurdering hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket for sykepleieryrket. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering. 

Nemnda har 2 studentrepresentanter med vara.

Representant: Frederic Normann
Representant: Haagen Fossen
Vara: Cornelius Werring

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget skal legge forholdene til rette for et godt læringsmiljø og arbeide for å bedre studentvelferden ved LDH. Det skal påse at det fysiske og psykososiale læringsmiljøet er fullt ut forsvarlig ut ifra en samlet vurdering av hensynet til studentens helse, sikkerhet og velferd. Utvalget skal også legge til rette for et interkulturelt læringsmiljø.

Læringsmiljøutvalget har 3 studentrepresentanter med vara.

Representant: Martine Syvertsen
Representant: Stine Marit Andreassen
Representant: Torgrim Oksavik Lockertsen
Vara: Emilie Therese Haugen Kreutzer
Vara:
Vara:

Nemd for studentsaker

Nemd for studentsaker kan behandle klager fra studentene som gjelder klager over enkeltvedtak og klager over avgjørelser som ikke er enkeltvedtak etter styrets bestemmelser. Nemd for studentsaker avgjør også saker på vegne av styret etter Lov om universiteter og høyskoler.

Nemnda har 2 studentrepresentanter. Disse oppnevnes av rektor etter forslag fra SP.

Representant: Paul Andreas Grinna
Representant: Amalie Sophie Berg-Hansen
Vara: Kajsa Dammann Skare
Vara: Gard Bekke

FoU-utvalg

FoU-utvalget er et rådgivende utvalg for rektor og høyskoledirektør i saker som angår forskning og fagutvikling. Utvalget skal arbeide for å fremme kvaliteten på- og omfanget av høyskolens forsknings- og utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Videre skal rådet blant annet drøfte og foreslå satsningsområder for høyskolens FoU-virksomhet og bidra aktivt ved utforming av høyskolens FoU-strategi. 

FoU-utvalget har 1 studentrepresentant fra bachelorutdanningen og 1 fra master- og videreutdanningene.

Representant BIS: Amalie Kjelstad
Representant MEVU:
Vara BIS: Emma Egeland Sætren
Vara MEVU:

Innstillingsutvalg

Innstillingsutvalget skal avgi innstilling vedrørende stillinger hvor høgskolestyret har ansettelsesmyndighet, avgi innstilling til rektor eller høyskoledirektør ved ansettelse i faste stillinger og avgi innstilling til ansettelsesmyndighet ved ansettelse i vikariat over 6 mnd.

Utvalget har 2 studentrepresentanter med vara som velges av SP.

Representant: Pernille Strand Hassel
Representant: Amalie Kjelstad
Vara: Emeli Edland Goa 
Vara: Maja Fuli Bergstrøm

Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg skal fremme internasjonaliseringsarbeidet ved høyskolen gjennom å profilere internasjonalt engasjement innad i høyskolen og foreslå satsningsområder for internasjonalt arbeid.

Utvalget har 2 studentrepresentanter med vara.

Representant: Tina Josefin Ilyes Haugen
Representant: Deon Werner Jooste
Vara: Maja Fuli Bergstrøm
Vara: Emma Dyvik Haugstvedt

Studiekvalitetsutvalg

Studiekvalitetsutvalget er et rådgivende organ for rektor og høyskoledirektør i saker som angår kvaliteten på LDH's utdanningstilbud. Utvalget skal blant annet avgi uttalelser om forslag til nye studietilbud inkludert fagplaner, studieplaner og pensumlister. Utvalget skal også foreslå tiltak som kan utvikle og forbedre studiekvaliteten på studiene ved LDH. 

Utvalget har 1 studentrepresentant med vara fra bachelorprogrammet og 1 fra master- og videreutdanning med vara.

Representant BIS: Karen Fredrikke Preus
Representant MEVU:
Vara BIS: Hilde Bergsrønning Øyangen
Vara MEVU: Emilie Therese Haugen Kreutzer

Velferdsutvalg

LOS er Lovisenberg diakonale høgskoles egne velferdsordning tilpasset våre studenter. Velferdsutvalget er ansvarlig for prioriteringer knyttet til velferdstiltak og velferdsgoder, og for å opprette og endre tiltak slik at LOS oppfyller formålet og studentene har best mulig velferdsordning innenfor de økonomiske rammene. Velferdsutvalget har rådgivende myndighet i utforming og endring av LOS sine rutiner knyttet til velferdstjenestene. Velferdsutvalget har innstillingsmyndighet og rådgivende myndighet i saker som berører høyskolens økonomi.

Utvalget har 5 studentrepresentanter og 3 ansatte med observatørstatus.

Leder: Amalie Kjelstad
Nestleder: Martine Syvertsen
Representant: Una Dybwik Fossdal
Representant: Cornelius Werring
Representant: Maja Fuli Bergstrøm
Vara: Hilde Øyangen
Vara: Thea Louise Burud
Vara: Emil Modalsli Larsen

Fagrådet

I fagrådet får man se hvordan LDH samarbeider med de andre helseinstitusjonene for å oppnå en så god som mulig praksis for studentene. Man får delta i diskusjoner om nye fagplaner med fokus på praksis og veiledning i praksis, og hvordan praksis har fungert og om det er noe høyskolen eller institusjonene kan forbedre for å gjøre samarbeidet og praksisstudiene enda bedre. Her kommer man i kontakt med administrasjonen i tillegg til representanter fra ulike helseinstitusjoner, man blir hørt, og vi får gjort en forskjell i praksis. 

I fagrådet sitter det 2 representanter med vara som velges av SP.

Representant: Kaisa Søraune Norkyn
Representant: Karoline April Kielland
Vara: Karen Fredrikke Preus