Studentverv

Ved å sitte i organer ved høgskolen, har du en fin mulighet til å påvirke. Her er oversikt over de forskjellige råd og utvalg hvor studentene er representert.

Publisert 30.30. Januar 2020, 14:09

Sist oppdatert 21.21. April 2023, 15:42

Høgskolestyret

Høgskolestyret er det øverste organet ved institusjonen og skal lede høgskolen i samsvar med det verdigrunnlag og de målsettinger som er fastsatt av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg.  Høgskolestyret har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med lover, forskrifter og regler gitt av offentlige myndigheter.

Høgskolestyret har 2 studentrepresentanter med vara, valgt av studentene.

Portrett av Emma Romskoug Teigland
Emma Romskoug Teigland, representant høgskolestyret.
 
Portrett av Leonora Gordon
Leonora Rognsvåg Gordon, representant høgskolestyret.
Portrett av Sebastian Sundsbarm
Sebastian Sundsbarm, 1. vararepresentant høgskolestyret.
Portrett av Elias Halvorsen
Elias Halvorsen Boukhoulma, 2. vararepresentant høgskolestyret.

 

Studentparlamentet

Studentparlamentet (SP) ivaretar studentenes interesser og fremmer saker som angår studentenes studievilkår og trivsel. SP er bindeleddet mellom skolens ledelse og studenter, og studentene imellom og tar opp saker som studentene ønsker at skal tas opp. SP skal være rådgivende for høyere organer i saker som gjelder årsplan og eksamensoversikt, retningslinjer og regler for frammøte og studentdeltaking samt endringer i fagplaner.  

2 tillitsvalgte fra hver klasse ved bachelorutdanningen og 1 tillitsvalgt fra hver av de øvrige utdanningene ved høgskolen.

Skikkethetsnemnd

Skikkethetsnemnda skal foreta en særskilt skikkethetsvurdering hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket for sykepleieryrket. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering. 

Nemnda har 2 studentrepresentanter med vara.

Portrett av Frederic Normann
Frederic Normann, representant skikkethetsnemnda.
Portrett av Malene Ødegård, Representant LOS
Malene Ødegård, representant skikkethetsnemnda.
Portrett av Synne Hamborg Bjerkli
Synne Hamborg Bjerkli, vararepresentant skikkethetsnemnda.
Portrett av Tine Waage
Tine Waage, vararepresentant skikkethetsnemnda.

 

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget skal legge forholdene til rette for et godt læringsmiljø og arbeide for å bedre studentvelferden ved LDH. Det skal påse at det fysiske og psykososiale læringsmiljøet er fullt ut forsvarlig ut ifra en samlet vurdering av hensynet til studentens helse, sikkerhet og velferd. Utvalget skal også legge til rette for et interkulturelt læringsmiljø. Fullstendig mandat og beskrivelse av utvalgets ansvarsområde finner du i råds- og utvalgsstrukturen over.

Læringsmiljøutvalget har 3 studentrepresentanter med vara.

Portrett av Andrea Dragsnes
Andrea Dragsnes, representant LMU.
Portrett av Mathilde Moen Wathne
Mathilde Moen Wathne, representant LMU.
Portrett av Nicolai Sønsteby
Nicolai Sønsteby, representant LMU.
Portrett av Iselin Amundsen
Iselin Amundsen, vararepresentant LMU.​​​​
Portrett av Stine Solvang
Stine Solvang, vararepresentant LMU.
Portrett av Vilde Kreyberg
Vilde Kreyberg, vararepresentant LMU.
 
 

 

Klagenemnd

Klagenemnda kan behandle klager fra studentene som gjelder klager over enkeltvedtak og klager over avgjørelser som ikke er enkeltvedtak etter styrets bestemmelser. Klagenemnda avgjør også saker på vegne av styret etter Lov om universiteter og høgskoler.

Nemnda har 2 studentrepresentanter. Disse oppnevnes av rektor etter forslag fra SP.

Portrett av Anne Karen Stokke
Anne Karen Stokke, representant klagenemnda.
Portrett av Paul Andreas Grinna
Paul Andreas Grinna, representant klagenemnda.
Portrett av Amalie Sophie Berg-Hansen
Amalie Sophie Berg-Hansen, vararepresentant klagenemnda.
Portrett av Synne Hamborg Bjerkli
Synne Hamborg Bjerkli, vararepresentant klagenemnda.

 

FoU-utvalg

FoU-utvalget er et rådgivende utvalg for rektor og høgskoledirektør i saker som angår forskning og fagutvikling. Utvalget skal arbeide for å fremme kvaliteten på- og omfanget av høgskolens forsknings- og utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Videre skal rådet blant annet drøfte og foreslå satsningsområder for høgskolens FoU-virksomhet og bidra aktivt ved utforming av høgskolens FoU-strategi. 

FoU-utvalget har 1 studentrepresentant fra bachelorutdanningen og 1 fra master- og videreutdanningene.

Portrett av Kristine Sundli Næss
Kristine SundLI Næss, representant bachelorutdanningen FoU.
Portrett av Amalie Kjelstad
Amalie Kjelstad, vararepresentant bachelorutdanningen FoU.
Portrett av Tone Løvås Tørmoen
Tone Løvås Tørmoen, vararepresentant master- og videreutdanningene FoU.
Portrett av Mari Asalie Skrenes Jakobsen
Mari Asalie Skrenes Jakobsen, vararepresentant master- og videreutdanningene FoU.

 

Innstillingsutvalg

Innstillingsutvalget skal avgi innstilling vedrørende stillinger hvor høgskolestyret har ansettelsesmyndighet, avgi innstilling til rektor eller høgskoledirektør ved ansettelse i faste stillinger og avgi innstilling til ansettelsesmyndighet ved ansettelse i vikariat over 6 mnd.

Utvalget har 2 studentrepresentanter som velges av SP.

Portrett av Camilla Holsen
Camilla Holsen, representant innstillingsutvalget.
Portrett av Grethe Lundgaard
Grethe Lundgaard, representant innstillingsutvalget.
Portrett av Sofie Henden Andersen
Sofie Henden Andersen, vararepresentant innstillingsutvalget.
Portrett av Synne Hamborg Bjerkli
Synne Hamborg Bjerkli, vararepresentant innstillingsutvalget.

 

Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg skal fremme internasjonaliseringsarbeidet i høgskolen gjennom å profilere internasjonalt engasjement innad i høgskolen og foreslå satsningsområder for internasjonalt arbeid.

Utvalget har 2 studentrepresentanter.

Portrett av Amalie Victoria Solum
Amalie Victoria Solum, representant internasjonalt utvalg.
Portrett av Deon Jooste
Deon Jooste, representant internasjonalt utvalg
Portrett av Ao Zhang-Jon Åsheim
Ao Zhang-Jon Åsheim, vararepresentant internasjonalt utvalg.
Portrett av Stine Solvang
Stine Solvang, vararepresentant internasjonalt utvalg

 

Studiekvalitetsutvalg

Studiekvalitetsutvalget er et rådgivende organ for rektor og høgskoledirektør i saker som angår kvaliteten på LDH´s utdanningstilbud. Utvalget skal blant annet avgi uttalelser om forslag til nye studietilbud, inkludert fagplaner, studieplaner og pensumlister. Det skal også foreslå tiltak som kan utvikle og forbedre studiekvaliteten på utdanningene ved LDH. Fullstendig beskrivelse av utvalgets mandat og ansvarsområde kan du lese i råds- og utvalgsstrukturen over.

Utvalget har 1 studentrepresentant fra bachelorprogrammet og 1 fra master- og videreutdanning.

Portrett av Tine Waage
Tine Waage, representant BiS SKU
Portrett av Camilla Holsen
Camilla Holsen, vararepresentant BiS SKU
Portrett av Daniel Hunstad Singh
Daniel Hunstad Singh, representant MEVU SKU

 

Velferdsutvalg

LOS er Lovisenberg diakonale høgskoles egen velferdsordning tilpasset våre studenter. Velferdsutvalget er ansvarlig for prioriteringer knyttet til velferdstiltak og velferdsgoder, og for å opprette og endre tiltak slik at LOS oppfyller formålet og studentene har best mulig velferdsordning innenfor de økonomiske rammene. Velferdsutvalget har rådgivende myndighet i utforming og endring av LOS sine rutiner knyttet til velferdstjenestene. Velferdsutvalget har innstillingsmyndighet og rådgivende myndighet i saker som berører høgskolens økonomi.

Utvalget har 4 studentrepresentanter og 3 ansatte med observatørstatus.

Portrett av Fouad Adrian Tejan-Jalloh
Fouad Adrian Tejad-Jalloh, Leder LOS
Portrett av Hedda Langlien
Hedda Langlien, representant LOS
Portrett av Leonora Gordon
Leonora Rognsvåg Gordon, representant LOS
Portrett av Nicoline Sæther
Nicoline Sæther, representant LOS
Portrett av Maria Bonden
Maria Bonden, vararepresentant LOS
Portrett av Martine Syvertsen
Martine Syvertsen, vararepresentant LOS
Portrett av Paul Andreas Grinna
Paul Andreas Grinna, vararepresentant LOS

 

Fagrådet

I fagrådet får man se hvordan LDH samarbeider med de andre helseinstitusjonene for å oppnå en så god som mulig praksis for studentene. Man får delta i diskusjoner om nye fagplaner, med fokus på praksis og veiledning i praksis, og hvordan praksis har fungert og om det er noe høgskolen eller institusjonene kan forbedre for å gjøre samarbeidet og praksisstudiene enda bedre. Her kommer man i kontakt med administrasjonen i tillegg til representanter fra ulike helseinstitusjoner, man blir hørt, og vi får gjort en forskjell i praksis. 

I fagrådet sitter det 2 representanter som velges av SP. 

Portrett av Eva Maria Finstad
Eva Maria Finstad, representant fagrådet
Portrett av Karoline Kielland
Karoline Kielland, representant fagrådet
Portrett av Sofie Henden Andersen
Sofie Henden Andersen, vararepresentant fagrådet