Tilrettelegging av eksamen

Hvis du har en nedsatt funksjonsevne, sykdom, eller et særskilt behov som gir deg ulemper i eksamenssituasjonen, kan du søke om tilrettelegging av eksamen.

Lover og forskrifter

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Forskrift om studier og eksamener ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Publisert 30. Januar 2020, 12:20

Sist oppdatert 27. September 2023, 11:34

Lover og forskrifter

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Forskrift om studier og eksamener ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Eksempler på tilrettelegging

 • Utvidet eksamenstid
 • Programvare, for eksempel lese- og skriveverktøy
 • Ordbok
 • Tilpassing av arbeidsplass som tilpasset bord, stol, mindre rom
 • Opplesing av oppgave gjennom Lingdys
 • Alternativ vurderingsform

Se Forskrift om studier og eksamener ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) § 5-6 Tilrettelagt eksamen og alternativt vurderingsformer for utfyllende informasjon.

Utfyllende informasjon om tilrettelegging

Utvidet tid

 • Skoleeksamen: 25 % utvidelse i forhold til normert tid. Maksimalt 1 time.
 • Hjemmeeksamen på 2-13 dagers varighet: 6 timer utvidelse.
 • Hjemmeeksamen på 2-8 uker: inntil 24 timer utvidelse, inkludert lørdag, søndag og helligdager.
 • Utvidet tid gis ikke for gruppeeksamen eller eksamen med varighet over 8 uker.

Ordbok

Du kan søke om å bruke elektronisk norsk ordbok og/eller tospråklig fysisk ordbok under skoleeksamen. Du må ta med deg egen tospråklig ordbok og levere den til kontroll til studieadministrasjonen senest 1 uke før eksamen avholdes. Bøkene utleveres på eksamensdagen. Kort botid i Norge er gyldig grunn for å få innvilget bruk av tospråklig ordbok på skoleeksamen, men gir ikke rett til utvidet eksamenstid.

Bruk av PC og programvare

Alle eksamener ved LDH er digitale, bortsett fra eksamen i legemiddelregning. Studenter benytter sin egen enhet på eksamen (Mac eller PC).

LDH bruker den digitale eksamensplattformen WISEflow. Dersom du har lese- og skrivevansker og ønsker å skrive eksamen i Word med retteprogram, kan du søke om dette. Om du har fått innvilget bruk av Word eller annen programvare på skoleeksamen, får du tildelt en låne-pc på eksamensdagen. Høgskolen er ikke ansvarlig for tap av tekst eller data som følge av strømbrudd eller feil ved maskinen. Kandidaten må selv sørge for å ta nødvendige sikkerhetskopier underveis.

Alternativ vurderingsform

Muntlig eksamen kan erstatte skriftlig eksamen eller skriftlig eksamen erstatte muntlig eksamen dersom det er praktisk gjennomførbart og ikke vil føre til at de faglige læringsutbyttene blir redusert. Dette vil ikke være mulig på alle eksamenstyper, men vil vurderes individuelt for hver eksamen.

Frister

 • 1. september for høstsemesteret 
 • 1. februar for vårsemesteret

Dersom du søker etter fristen, kan tilrettelegging innvilges hvis det er praktisk gjennomførbart. Det vil ikke alltid være mulig å få tilrettelegging om du søker kort tid før eksamen. Hvis du blir syk, skadet eller behovet oppstår etter søknadsfristen, må du søke med en gang behovet for tilrettelegging oppstår.

Krav til dokumentasjon 

Du må legge ved dokumentasjon fra lege eller annen sakkyndig. 

I dokumentasjonen må lege/sakkyndig gi en kort vurdering av omfanget av det særskilte behovet og hvilke konsekvenser det har for eksamen, samt hvilke tiltak som kan veie opp for ulempene. Det må også komme klart frem hvor lenge det er behov for tilrettelegging. Behov for ammetid kan dokumenteres med fødselsattest eller bostedsattest som viser din og barnets adresse.

Dokumentasjonen må være av nyere dato, normalt ikke eldre enn 2 år. Hvis behovet er langvarig/permanent, kan eldre dokumentasjon aksepteres.

Lese- og skrivevansker

Dysleksi eller andre lese- og skrivevansker må dokumenteres med en utredning som konkluderes med at du har lese- eller skrivevansker. Dersom du trenger tilrettelegging, men ikke er blitt utredet, kan du søke LOS om støtte til å ta en test.

Kort botid i Norge

For å få innvilget bruk av tospråklig ordbok på eksamen, må du dokumentere enten:

 1. faget «norsk som andrespråk» eller «norsk for elever med kort botid» på vitnemål fra videregående skole
 2. vitnemål fra utenlandsk videregående skole og utenlandsk pass

Slik søker du

Hvis behovet for tilrettelegging er langvarig/permanent, kan du søke om tilrettelegging for flere semestre/hele studietiden din.

Vurdering av søknaden

Hva slags tilrettelegging du får innvilget blir vurdert individuelt ut fra søknadsskjema, dokumentasjon, regelverk og faglige hensyn. 

Tilretteleggingen skal veie opp for ulempene du har i en eksamenssituasjon, men skal ikke gi deg en fordel i forhold til medstudenter eller føre til en reduksjon av de faglige kravene. 

Tilretteleggingen som innvilges skal være tilstrekkelige, men vil ikke alltid være optimal ut fra dine egne vurderinger av behov. Tilretteleggingen skal ikke føre til en uforholdsmessig byrde for LDH.

Spørsmål?

Ta kontakt med eksamen@ldh.no.