Tilbake til ansatte

Tilrettelegging av eksamen

Hvis du har et helseproblem, en funksjonsnedsettelse eller har norsk som andrespråk kan du søke om tilrettelegging av eksamen.

Publisert 30. Januar 2020, 10:20

Sist oppdatert 19. Januar 2021, 07:04

Du kan søke om tilrettelegging både ved akutt sykdom og kroniske tilstander. Ved kroniske tilstander kan du søke om tilrettelegging for hele studietiden din. Du må søke innen fristen, og legge ved dokumentasjon (for eksempel legeerklæring) med søknaden din.

Eksempler på tilrettelagt eksamen

Spesielle behov under eksamen vurderes individuelt ut fra hva som er mulig med hensyn til faglige krav. Her er noen eksempler på typer tilrettelegging du kan få:

  • Utvidet eksamenstid
  • Bruk av hjelpemidler, for eksempel PC med retteprogram, ergonomisk utstyr, ordbok
  • Tilpassing av arbeidsplass, for eksempel tilpasset bord, stol, mindre rom
  • Opplesing av oppgave

Ved behov for tilrettelegging ut over dette, vennligst ta kontakt med studieadministrasjonen.

Utvidet tid eller bruk av hjelpemidler skal kompensere for helseproblemer og lignende, men skal ikke gi bedre eksamensvilkår enn det øvrige studenter har.

Frister

Fristene for å søke om tilrettelagt eksamen er:

  • 1. oktober (høst). Unntak: bachelorstudenter i første studieår har sin første eksamen i september. Trenger du tilrettelegging til denne eksamenen, må du søke før 1. september. 
  • 1. mars (vår). Gjelder også for konteeksamener om sommeren.

Ved akutt oppstått behov for tilrettelegging, som for eksempel brukket hånd, kan du likevel få behandlet søknaden din etter fristen. Du må da søke så snart behovet for tilrettelegging oppstår. Tilrettelegging kan gis hvis det er praktisk gjennomførbart.

Hvis du har varige tilretteleggingsbehov kan tiltak innvilges for hele studietiden.

Dokumentasjon og søknadsskjema

Behovet for tilrettelegging må dokumenteres av lege eller attest fra annen sakkyndig. Legeattest/sakkyndig må gi en kort vurdering av nedsatt funksjonsevne/sykdommens omfang og varighet. Dokumentasjonen må være av nyere dato, normalt ikke eldre enn 2 år. Den må si noe om hva slags tilrettelegging som er ønskelig i din situasjon.

Ved kroniske tilstander som for eksempel dysleksi, kan eldre dokumentasjon aksepteres, og må ikke fornyes.

Studenter som har norsk som 2. språk kan søke om utvidet eksamenstid, samt bruk av ordbok. Det er ikke behov for legeattest, men det må dokumenteres at norsk er ditt 2. språk. 

Søknadsskjema for tilrettelegging av eksamen.

Kontakt

For spørsmål ta kontakt med admin@ldh.no. eller på tlf. 22 35 82 00.

Søknadsskjema sendes til admin@ldh.no, eller leveres i resepsjonen.

Utfyllende retningslinjer for tilretteleggelse av eksamen og alternative vurderingsformer ved LDH

Jfr. “Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS” § 5-6.

1. Utvidet tid

Skriftlig eksamen under tilsyn: 25 % utvidelse i forhold til normert tid. Maksimalt 1 time.

Hjemmeeksamen av 2-13 dagers varighet: 6 timer utvidelse.

Hjemmeeksamen på 2-4 uker: inntil 24 timer utvidelse, inkludert lørdag, søndag og helligdager.

Utvidet tid innvilges ikke for hjemmeeksamen i grupper, samt hjemmeeksamen med varighet over 4 uker. 

2. Bruk av ordbøker

LDH tilbyr tilgang til elektronisk norsk ordbok under skoleeksamen. Tospråklige ordbøker leveres for kontroll til studieadministrasjonen senest 1 uke før eksamen avholdes. Bøkene utleveres på eksamensdagen.

3. Bruk av PC

Gjelder skriftlig eksamen under tilsyn.

De fleste eksamener ved LDH er digitale. Det vil si at alle studenter benytter sin egen enhet på eksamen (Mac/PC/iPad).

LDH bruker den digitale eksamensplattformen Wiseflow. Dersom du har lese- og skrivevansker og ønsker å skrive eksamen i Word med retteprogram, kan du søke om dette. Da stiller høgskolen PC til disposisjon i eget datarom. 

Høgskolen er ikke ansvarlig for tap av tekst eller data som følge av strømbrudd eller feil ved maskinen. Kandidaten må selv sørge for å ta nødvendige sikkerhetskopier underveis.

4. Muntlig eksamen som erstatning for skriftlig eksamen

Kandidaten møter opp i anvist klasserom og får oppgaven utlevert sammen med de andre studentene. Kandidaten kan forberede seg ved å sette seg inn i oppgaven, disponere den, lage stikkord og lignende. Han/hun kan bruke halvparten av eksamenstiden til dette.

En av eksamensinspektørene følger studenten til rommet for den muntlige høringen.

Kandidaten skal svare på hele oppgaven uten at sensorene stiller spørsmål. Det betyr at det ikke gis spørsmål om å utdype svarene, hjelpe til å komme på rett spor eller lignende.

Karakterer fastsettes etter at kandidaten har gått ut av eksamensrommet. Kandidaten gjøres kjent (skriftlig) med resultatet umiddelbart etter eksaminasjonen.

Krav om begrunnelse for karakter ved muntlig høring må fremsettes umiddelbart etter at karakter er meddelt.

Bedømmelse av muntlig prestasjon kan ikke påklages. Kandidaten kan bare fremsette klage på formelle feil. Klagen sendes høgskolens administrasjon og behandles av høgskolens klagenemd.