Tilrettelegging av eksamen

Hvis du har et helseproblem, en funksjonsnedsettelse eller har norsk som andrespråk kan du søke om tilrettelegging av eksamen.

Oppdatert 12. August 2020, 11:21

Ved sykdom gjelder det både ved både kroniske og midlertidige tilstander. Du må søke innen fristen, og legge ved dokumentasjon (for eksempel legeerklæring) til søknaden din.

Eksempler på tilrettelagt eksamen

Spesielle behov under eksamen vurderes individuelt. Også faglige krav er et viktig grunnlag for tilretteleggingen. Her er noen eksempler på typer tilrettelegging du kan få:

  • Utvidet eksamenstid.
  • Bruk av hjelpemidler, for eksempel pc med retteprogram, ergonomisk utstyr, ordbok.
  • Tilpassing av arbeidsplass, for eksempel tilpasset bord, stol, mindre rom.
  • Opplesing av oppgave.
  • Ved behov for tilrettelegging ut over dette, vennligst ta kontakt med studieadministrasjonen.

Utvidet tid eller bruk av hjelpemidler skal kompensere for funksjonshemming eller spesiell midlertidig situasjon, men skal ikke gi bedre eksamensvilkår enn hva øvrige studenter har.

Frister

Fristene for å søke om tilrettelagt eksamen er:

  • 1. oktober (høst). Unntak: bachelorstudenter kull 2020 har sin første eksamen i september. Trenger du tilrettelegging til denne eksamenen, må du søke før 1. september. 
  • 1. mars (vår). Gjelder også for konteeksamener om sommeren.

Ved akutt oppstått behov for tilrettelegging, som for eksempel brukket hånd, kan du likevel få behandlet søknaden din etter fristen. Du må da søke så snart behovet for tilrettelegging oppstår. Tilrettelegging kan gis hvis det er praktisk gjennomførbart.

Hvis du har varige tilretteleggingsbehov kan tiltak innvilges for hele studietiden.

Dokumentasjon og søknadsskjema

Behovet for tilrettelegging må dokumenteres av lege eller attest fra annen sakkyndig. Legeattest/sakkyndig må gi en kort vurdering av funksjonshemmingens/sykdommens omfang og varighet. Dokumentasjonen må være av nyere dato, normalt ikke eldre enn 2 år. Den må si noe om hva slags tilrettelegging som er ønskelig i din situasjon.

Dersom er tilstanden er kronisk må ikke dokumentasjonen fornyes etter 2 år (for eksempel ved dysleksi). 

Studenter som har norsk som 2. språk kan søke om utvidet eksamenstid, samt bruk av ordbok. Det er ikke behov for legeattest, men det må dokumenteres at norsk er ditt 2. språk. 

Søknadsskjema til utfylling her.

Kontakt

For spørsmål ta kontakt med admin@ldh.no. eller på tlf. 22358200

Søknadsskjema sendes til admin@ldh.no, eller leveres i resepsjonen.

Utfyllende retningslinjer for tilretteleggelse av eksamen og alternative vurderingsformer ved LDH

Jfr. “Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS” § 22.

1. Utvidet tid

Skriftlig eksamen under tilsyn: 25 % utvidelse i forhold til normert tid. Maksimalt 1 time.

Hjemmeeksamen av 2-5 dagers varighet: 6 timer utvidelse.

Hjemmeeksamen på 2-4 uker: inntil 24 timer utvidelse, inkludert lørdag, søndag og helligdager.

Utvidet tid innvilges ikke for hjemmeeksamen i grupper, samt hjemmeeksamen med varighet over 4 uker. 

2. Bruk av ordbøker

Tospråklige ordbøker/synonymordbøker leveres for kontroll til studieadministrasjonen senest 1 uke før eksamen avholdes. Bøkene utleveres på eksamensdagen.

3. Bruk av PC

Gjelder skriftlig eksamen under tilsyn.

Alle skoleeksamener ved LDH er digitale, med unntak av emne 2A  og prøven i legemiddelregning (begge bachelor). Det vil si at alle studenter tar med seg sin egen enhet på eksamen (Mac/PC/iPad).

LDH bruker den digitale eksamensplattformen Wiseflow. Dersom du har lese- og skrivevansker og ønsker å skrive eksamen i Word med retteprogram, kan du søke om dette. Da stiller høgskolen PC til disposisjon i eget datarom. 

(Høgskolen er ikke ansvarlig for tap av tekst eller data som følge av strømbrudd eller feil ved maskinen. Kandidaten må selv sørge for å ta nødvendige sikkerhetskopier underveis.)

Emne 2A er en nasjonal deleksamen og gjennomføres på papir. Du kan søke om bruk av PC ved denne eksamenen dersom du har dokumentasjon på for eksempel lese- og skrivevansker.

4. Skriftlig eksamen avlagt muntlig

Kandidaten møter opp i anvist klasserom og får oppgaven utlevert sammen med de andre studentene. Kandidaten kan forberede seg ved å sette seg inn i oppgaven, disponere den, lage stikkord og lignende. Han/hun kan bruke halvparten av eksamenstiden til dette.

En av eksamensinspektørene følger studenten til det rom hvor den muntlige høringen finner sted.

Kandidaten skal svare på hele oppgaven uten at sensorene stiller spørsmål. Det betyr at det ikke gis spørsmål om å utdype svarene, hjelpe til å komme på rett spor eller lignende.

Karakterer fastsettes etter at kandidaten har gått ut av eksaminasjonsrommet. Kandidaten gjøres kjent (skriftlig) med resultatet umiddelbart etter eksaminasjonen.

Krav om begrunnelse for karakter ved muntlig høring må fremsettes umiddelbart etter at karakter er meddelt.

Bedømmelse av muntlig prestasjon kan ikke påklages. Kandidaten kan bare fremsette klage på formelle feil. Klagen sendes høgskolens administrasjon og behandles av høgskolens klagenemd.