Taushetsplikt, politiattest og personnummer

Her finner du informasjon om blant annet taushetsplikt og politiattest.

Publisert 14. Februar 2020, 18:53

Sist oppdatert 16. Mai 2024, 09:41

Taushetsplikt

Universitets- og høgskoleloven pålegger helsefagstudenter taushetsplikt på visse områder. Taushetsplikt i helsetjenesten begrunnes med ønsket om å verne enkeltmenneskers personlige forhold.

Taushetsplikten gjennomgås i undervisning, og som student må du være inneforstått med taushetsplikt i praksis. Ved semesterregistrering må du bekrefte at du har gjort deg kjent med innholdet i taushetserklæringen.

Taushetsplikten omfatter opplysninger om personers legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som du som student får kjennskap til i egenskap av å være helsepersonell. Det er også forbudt å tilegne seg taushetsbelagte opplysninger på en urettmessig måte. 

Sosiale medier

Som helsefagstudent er man bundet av taushetsplikten til enhver tid. Dette gjelder også i fritiden og etter avsluttet studie. 

Taushetsplikten gjelder også deling av bilder av pasienter/brukere som du møter under praksisstudier.

Å publisere bilder på Facebook/Instagram eller lignende av pasienter/klienter/brukere vil være brudd på taushetsplikten.

Taushetsplikten gjelder også under praksis ved utveksling i utlandet.

Les mer om lovene taushetsplikten er hjemlet i her.

Politiattest

Alle studier innenfor helse- og omsorg som inkluderer praksisstudier krever politiattest.

Du må selv søke om politiattest og levere denne ved studiestart.

Les mer om søknadsprosess og innlevering av politiattest her.

Personnummer

Det er krav om at studenten skal bruke det elektroniske dokumentasjonssystemet på praksisstedet. For å få tilgang til dette, må praksisstedene ha studentenes personnummer. Dette overføres kryptert fra høgskolen.

Skattekort

Du kan oppleve at praksisstedet hvor du skal ha praksisstudier laster ned ditt skattekort for å legge deg inn som student i sitt personalsystem.