Plikter

Her finner du informasjon om blant annet taushetsplikt og politiattest.

Publisert 14. Februar 2020, 18:53

Sist oppdatert 2. August 2022, 20:44

Taushetsplikt

Universitets- og høgskoleloven pålegger helsefagstudenter taushetsplikt på visse områder. Taushetsplikt i helsetjenesten begrunnes med ønsket om å verne enkeltmenneskers personlige forhold.

Taushetsplikten gjennomgås i undervisning, og som student må du være inneforstått med taushetsplikt i praksis. Ved semesterregistrering må du bekrefte at du har gjort deg kjent med innholdet i taushetserklæringen.

Taushetsplikten omfatter opplysninger om personers legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som du som student får kjennskap til i egenskap av å være helsepersonell. Det er også forbudt å tilegne seg taushetsbelagte opplysninger på en urettmessig måte. 

Som helsefagstudent er man bundet av taushetsplikten til enhver tid. Dette gjelder også i fritiden og etter avsluttet studie. 

Vær klar over at taushetsplikten også kan gjelde deling av bilder av pasienter/brukere som du møter i praksis.

Taushetsplikten gjelder også under praksis ved utveksling i utlandet.

Les mer om lovene taushetsplikten er hjemlet i her.

Politiattest

Bachelor i sykepleie og alle master- og videreutdanninger som inkluderer klinisk undervisning er utdanninger der det kreves politiattest for å delta i praksisopplæring og klinisk undervisning, se forskrift om opptak til universiteter og høgskoler fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10.oktober 2005, kapittel 6.

Studentene må levere inn politiattesten ved studiestart. Politiattesten oppbevares inntil studiene er avsluttet og blir deretter makulert. Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder når den leveres.

En politiattest varer i 3 år. Studenter som bruker lengre tid på utdanningen må levere ny attest. Av Studentweb fremgår det om studenten har gyldig politiattest. 

Les mer om søknadsprosess og innlevering av politiattest her.

Elektronisk søknad om politiattest kan gjøres her.

Personnummer

Det er krav om at studenten skal bruke det elektroniske dokumentasjonssystemet på praksisstedet. For å få tilgang til dette, må praksisstedene ha studentenes personnummer. Dette overføres kryptert fra høgskolen.

Skattekort

Du kan oppleve at praksisstedet hvor du skal ha praksisstudier laster ned ditt skattekort for å legge deg inn som student i sitt personalsystem.