Diakonale verdier og eksistensielle utfordringer i et helseperspektiv

Forskning viser at mennesker med alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer ofte strever med spørsmål og utfordringer relatert til eksistensielle temaer som lidelse, mening og ansvar, død og tap, samt samfunnsutfordringer som for eksempel ensomhet, hjemløshet og fattigdom. Kunnskap og forskning har vist seg å være mangelfull når det gjelder forståelse og tilnærming relatert til nevnte eksistensielle utfordringer.

Diakonale verdier og eksistensielle utfordringer i et helseperspektiv

Oppdatert 18. Mai 2020, 13:51

Stortingsmelding 29 Morgendagens omsorg (2012-2013) understreker at det er nødvendig å øke oppmerksomheten på brukernes eksistensielle behov for å kunne tilby fremtidsrettede, helhetlige og gode omsorgstjenester og at videreutviklingen av feltet må være kunnskapsbasert.

Forskningsgruppen vil derfor:

  • Utforske og belyse menneskers eksistensielle utfordringer, samt behov for eksistensiell omsorg i møte med primær og spesialisthelsetjenesten
  • Utforske og belyse helsepersonell og studenters erfaringer og kompetanse til å hjelpe mennesker som strever med eksistensielle spørsmål og utfordringer
  • Utvikle ny kunnskap og metoder som kan styrke helsepersonell og studenters kompetanse til å utøve eksistensiell omsorg, for å bidra til en helhetlig tilnærming til menneskers komplekse og sammensatte behov

Om gruppen

Medlemmene har gjennomført forskning innen feltet og har kompetanse innen kvalitative og kvantitative forskningsdesign. Det er en styrke for gruppens videre arbeid at medlemmene har profesjonskompetanse innen helse og samfunnsfag, pedagogikk, teologi og diakoni, samt erfaring fra klinisk arbeid.

Gruppen har en bred tverrinstitusjonell sammensetning med representanter fra Lovisenberg Diakonale høgskole/Oslo, Cathinka Guldberg Senteret, Lovisenberg/Oslo, Høgskulen på Vestlandet/Stord, MF Vitenskapelige høgskole/Oslo, Det Teologiske fakultetet (TF) ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og Signo Conrad Svendsen senter/Oslo.

Forskningsgruppens målsetning for 2019 - 2021

• Knytte kontakt med tverrfaglige og tverrinstitusjonelle samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt

• Fra 2019 søke midler til å etablere et fellesprosjekt innen forskningsgruppens hovedfokus

• Bidra til økt publiseringsfrekvens innen gruppens forskningsfelt

Gruppens leder

Kirsten Tornøe

Kirsten Tornøe

Førsteamanuensis

Forskningsgruppens prosjekter

Gruppens medlemmer

Trine Lise Jansen

Stipendiat

Adelheid H. Hillestad

Førsteamanuensis

Rigmor Hegertun

Høgskolelektor

Venke Sørlie

Professor emeritus

Kirsten Tornøe

Førsteamanuensis

Grethe Haugan

Førstelektor