Diakonale verdier og eksistensielle utfordringer i et helseperspektiv

Forskninggruppe med fokus på diakonale verdier og eksistensielle utfordringer i et helseperspektiv

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 20. Januar 2023, 17:20

Forskning viser at mennesker med alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer ofte strever med spørsmål og utfordringer relatert til eksistensielle temaer som lidelse, mening og ansvar, død og tap, samt samfunnsutfordringer som for eksempel ensomhet, hjemløshet og fattigdom. Kunnskap og forskning har vist seg å være mangelfull når det gjelder forståelse og tilnærming relatert til nevnte eksistensielle utfordringer. Stortingsmelding 29 Morgendagens omsorg (2012-2013) understreker at det er nødvendig å øke oppmerksomheten på brukernes eksistensielle behov for å kunne tilby fremtidsrettede, helhetlige og gode omsorgstjenester og at videreutviklingen av feltet må være kunnskapsbasert.

Forskningsgruppen vil derfor:

  • Utforske og belyse menneskers eksistensielle utfordringer, samt behov for eksistensiell omsorg i møte med primær og spesialisthelsetjenesten
  • Utforske og belyse helsepersonell og studenters erfaringer og kompetanse til å hjelpe mennesker som strever med eksistensielle spørsmål og utfordringer
  • Utvikle ny kunnskap og metoder som kan styrke helsepersonell og studenters kompetanse til å utøve eksistensiell omsorg, for å bidra til en helhetlig tilnærming til menneskers komplekse og sammensatte behov

Om gruppen

Medlemmene har gjennomført forskning innen feltet og har kompetanse innen kvalitative og kvantitative forskningsdesign. Det er en styrke for gruppens videre arbeid at medlemmene har profesjonskompetanse innen helse og samfunnsfag, pedagogikk, teologi og diakoni, samt erfaring fra klinisk arbeid.

Gruppen har en bred tverrinstitusjonell sammensetning med representanter fra Lovisenberg Diakonale høgskole/Oslo, Cathinka Guldberg Senteret, Lovisenberg/Oslo, Høgskulen på Vestlandet/Stord, MF Vitenskapelige høgskole/Oslo, Det Teologiske fakultetet (TF) ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og Signo Conrad Svendsen senter/Oslo.

Mål

Forskningsgruppens målsetning for 2019 - 2021:

• Knytte kontakt med tverrfaglige og tverrinstitusjonelle samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt

• Fra 2019 søke midler til å etablere et fellesprosjekt innen forskningsgruppens hovedfokus

• Bidra til økt publiseringsfrekvens innen gruppens forskningsfelt

Gruppens leder

Gruppens interne medlemmer

Trine-Lise Jansen

Trine-Lise Jansen

Førsteamanuensis
Adelheid Hummelvoll Hillestad

Adelheid Hummelvoll Hillestad

Førsteamanuensis
Venke Sørlie

Venke Sørlie

Professor emeritus

Gruppens eksterne medlemmer

Daniel Prause (nestleder), PhD-student ved MF vitenskapelige høgskole for teologi, religion og samfunn, og fagsykepleier ved Signo Conrad Svendsen Senter

Maria Bakland, Førsteamanuensis Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT (Universitetet i Tromsø Norges Arktiske universitet)

Sigrund Breistig, Høgskolelektor på bachelorutdanningen i sykepleie ved Institutt for helse og omsorgsvitenskap, Høgskulen på Vestlandet

Lars Johan Danbolt, Professor ved MF vitenskapelige høgskole for teologi, religion og samfunn, Forskningssjef ved Div for Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF

Nosrat Farhood Ghafarian, Sykepleier ved Cathinka Guldberg-senteret

Gunn Pettersen, Professor i psykisk helsearbeid ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT (Universitetet i Tromsø Norges Arktiske universitet)

Jan Rosenvinge, Prodekan forskerutdanningen og professor ved Institutt for psykologi, UiT (Universitetet i Tromsø Norges Arktiske universitet)

Prosjekter: