Tilrettelegging av studiehverdagen

Hvis du har en nedsatt funksjonsevne, sykdom, eller et særskilt behov kan du søke om å få tilrettelagt studiehverdagen din. Særskilt behov innebærer fysiske, psykososiale og/eller læringsmessige utfordringer. Behovene kan være midlertidige eller varige, men må være av vesentlig karakter. Foreldrepermisjon eller omsorgsansvar for små barn regnes som et særskilt behov.

Publisert 1. Desember 2022, 13:53

Sist oppdatert 3. April 2023, 16:15

Lover og forskrifter

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Eksempler på tilrettelegging

  • Redusert studieprogresjon
  • Lese- og skriveverktøy
  • Lyttepost på forelesninger
  • Hjelp til å søke om mentor gjennom NAV
  • Informasjon til faglærer om særskilte behov

Redusert studieprogresjon

Dersom du har behov for å ta studiet over en lengre periode, kan en studiekonsulent hjelpe deg med å se på mulighetene for et tilrettelagt studieløp. Studiekonsulenten kan også svare på andre spørsmål om studieløpet ditt, for eksempel om du ønsker å ta permisjon eller lurer på hva som skjer om du ikke består et emne.

Lese- og skriveverktøy

Dersom du har lese- eller skrivevansker finnes det programvare og ressurser du kan bruke i studiehverdagen din, for eksempel Lingdys eller lydbøker gjennom NLB.no.

Lyttepost på forelesninger (gjelder bachelor i sykepleie)

De fleste forelesninger på bachelorprogrammet i sykepleie er stedlige. Dersom du har en nedsatt funksjonsevne, sykdom, eller et særskilt behov for å følge undervisning via Zoom, kan du søke om lyttepost. Lyttepost innebærer at du kan lytte til forelesninger, men du vil ikke kunne delta aktivt i diskusjoner eller stille spørsmål. LDH tilbyr ikke opptak av forelesninger, så du må følge undervisningen i tidsrommet som er satt opp i timeplanen. Lyttepost er ikke tilgjengelig på seminarer eller forelesninger som inkluderer gruppearbeid.

På videreutdanninger og masterstudier varierer det fra emne til emne om det tilbys lyttepost. Ta kontakt med studiekonsulent på eksamen@ldh.no for mer informasjon.

Annen tilrettelegging

Dersom du har behov for tilrettelegging som ikke er nevnt på denne nettsiden, kan du ta kontakt med studiekonsulent på eksamen@ldh.no for å finne frem til hva som er mulig. Ta også kontakt dersom du er usikker på hva slags tilrettelegging du trenger. Les mer om studieveiledning her.

Du kan også søke om tilrettelegging av eksamen. Les mer om tilrettelegging av eksamen her.

Søknadsfrist

Senest 2 uker før undervisningen starter.

Hvis behovet oppstår etter søknadsfristen, må du søke med en gang behovet for tilrettelegging oppstår. Dersom du søker etter fristen, kan tilrettelegging innvilges hvis det er praktisk gjennomførbart. Lyttepost innvilges ikke dersom søknaden er sendt etter søknadsfristen, med mindre behovet har oppstått etter søknadsfristen.

Slik søker du

Du søker ved å fylle ut søknadsskjema for tilrettelegging av studiehverdagen.

Du må søke om lyttepost hvert semester og oppgi hvilke forelesninger du har behov for lyttepost på.

Krav til dokumentasjon

Dokumentasjonen må bekrefte behovet og beskrive hvilke ulemper du har i studiesituasjonen. Dokumentasjonen trenger ikke å være uttømmende, men må være tilstrekkelig.

Vurdering av søknaden

Hva slags tilrettelegging du får innvilget blir vurdert individuelt ut fra søknadsskjema, dokumentasjon, regelverk og faglige hensyn.

Tilretteleggingen skal sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen skal ikke føre til en uforholdsmessig byrde for LDH eller redusere de faglige kravene.

Spørsmål?

Ta kontakt med eksamen@ldh.no.