Å planlegge virtuelle refleksjonsgrupper – prosess

Publisert 15. Oktober 2020, 10:37

Sist oppdatert 15. Oktober 2020, 16:45

Å planlegge virtuelle refleksjonsgrupper – prosess

I virtuelle refleksjonsgrupper er målet å legge til rette for strukturert faglig diskusjon, hvor alle studentene får delta på lik linje og hvor praksisveileder får mulighet til å delta med sine kliniske erfaringer og perspektiver. Det er viktig å understreke at det er en trygg læringsarena hvor studentene ikke vurderes summativt, men skal utfordre seg selv i et faglig fellesskap og gi hverandre formative tilbakemeldinger.

Vi har utviklet to versjoner av læringsdesignet. I denne versjonen skal møtet gå i dybden på et erfart case og det formuleres en problemstilling som et utgangspunkt for å diskutere caset. I tillegg velges det ut en forskningsartikkel som skal belyses og vurderes opp mot problemstillingen som er valgt ut, med en student som har ekstra ansvar for kritisk vurdering av forskningsartikkelen. 

I hvert møte har én student rollen som “ansvarlig student”. Det er den ansvarlige studenten som har ansvaret for å velge ut et opplevd case, formulere en klinisk problemstilling og søke etter en relevant forskningsartikkel som skal være utgangspunktet for diskusjonen i møtet. Ansvarlig student skal velge case i samarbeid med sin praksisveileder.

Lærerrolle:

Pedagogisk er det viktig at lærerrollen i Virtuelle refleksjonsgrupper fungerer som en tilbaketrukket fasilitator. Vi er opptatt av at studentene skal drive den faglige diskusjonen, som krever at du som lærer viser tålmodighet og understreker hensikten med opplegget ovenfor studentene.

For å planlegge virtuelle refleksjonsgrupper forutsetter det god informasjon til studenter, lærere og praksisveiledere. I tillegg krever det noe organisering av læringsplattformen og opprettelse av lenker til de digitale møtene. I dette dokumentet beskrives prosessen steg for steg.

Steg 1: Å danne praksisgrupper

En lærer bør ikke ha flere enn åtte til ti studenter i sin gruppe. Gruppene bør ikke være større fordi det vil kunne hindre god diskusjon og vil føre til at det må arrangeres ganske mange møter om alle studentene skal lede hvert sitt møte. 

Steg 2: Gi ut informasjon

Gi ut informasjon til studenter, lærere og praksisstedene så tidlig som mulig. Vi har utviklet en rekke informasjonsdokumenter som skal gi oversikt og informasjon om gjennomføring av Virtuelle refleksjonsgrupper.

Til alle deltakere:

Møteguide – Virtuelle refleksjonsgrupper

Tabell med detaljert beskrivelse av møtegjennomføring, roller og ansvarsoppgaver.

Til studenter:

Studenter generell informasjon – Virtuelle refleksjonsgrupper

Generell og praktisk informasjon til studenter.

Til praksisveiledere

Praksisveiledere – Virtuelle refleksjonsgrupper

Generell og praktisk informasjon til praksisveiledere, inkluderer guide for møtet.

Til rolle som ansvarlig student

Ansvarlig student – Virtuelle refleksjonsgrupper

Beskrivelse av rollen og oppgaver knyttet til å være ansvarlig student

Til rolle som respondent

Respondent – Virtuelle refleksjonsgrupper

Beskrivelse av rollen og oppgaver knyttet til å være ansvarlig student

Til rolle som møtedeltaker

Møtedeltaker – Virtuelle refleksjonsgrupper

Beskrivelse av rollen og oppgaver knyttet til å være ansvarlig student

 

Steg 3: Å finne tidspunkter

Opprett tider for refleksjonsmøtene. Av praktiske grunner kan det være lurt å kjøre to møter etter hverandre (2x45 min). På den tiden skal det gjennomgås to case og to studenter skal ha rollen som ansvarlig student og to som respondent.

Tidspunkt:

For å legge til rette for deltakelse i turnus anbefaler vi å legge møtene mellom 12:15-13:45

Ansvarlig student har frist for å levere case og forskningsartikkel senest to dager før møtet.

Steg 4: Opprette lenker til digitale møter og skjema for påmelding til ansvarlig student og respondent

Lag en oversikt over møtetider og fordel studentene, slik at de vet når de skal ha rolle som ansvarlig student og når de skal være respondent. Man kan også la skjema stå åpent i læringsplattformen, slik at studentene selv fyller inn navnet sitt på den datoen som passer best.

Gi tydelig beskjed om hvor den ansvarlige studenten skal publisere sitt case og forskningsartikkel, slik at alle studentene får tilgang til det i forkant av møtet. På LDH har vi benyttet diskusjonstråder i læringsplattformen Canvas.

Steg 5: Å gjennomføre første møte

Målet med virtuelle refleksjonsgrupper er at studentene skal drive den faglige diskusjonen. Det forutsetter at du som lærer er tålmodig og tør å slippe til studentene. Ofte handler det om en balanse mellom å la studentene selv lede den faglige diskusjonen og å gå inn å styre diskusjonene dersom det er behov for det. Vi har erfart at ofte flyter diskusjonen godt og ansvarlig student er flink til å lede an og inkludere de andre studentene og praksisveileder. Andre ganger er det mer behov for at lærer er mer aktiv og støtter den ansvarlige studenten.

Uansett er det lurt å starte møtet med å minne studentene på at virtuelle refleksjonsgrupper skal være en trygg læringsarena, hvor målet er å utfordre seg selv i en faglig diskusjon uten å bekymre seg for å bli vurdert negativt. Gi gjerne beskjed til den ansvarlige studenten om at hen skal huske å gi ordet til de andre studentene ved navn, slik at alle får deltatt med sine erfaringer og perspektiver.  

Til slutt i møtet kan du som lærer oppsummere hvordan gjennomføringen har gått og reflektere faglig over læringsutbyttet og hvordan diskusjonen kan knyttes til andre faglige perspektiver eller praksissituasjoner.

Praktisk info om gjennomføring av virtuelle refleksjonsgrupper 

Vaktfordeling og møterom: 

Som deltaker i møtet, kan du delta hjemmefra eller mens du er på praksisstedet.

Student som har rolle som ansvarlig student bør ha dagvakt dagen refleksjonsgruppen gjennomføres, slik at praksisveileder og ansvarlig student kan delta i møtet sammen. 

Det kan være lurt å undersøke hvor møtet kan gjennomføres i forkant, fordi noen praksissteder har mangel på møterom. 

PC/Mac/Nettbrett/Mobil 

Om du har vakt samtidig som refleksjonsgruppe må du ta med egen enhet til avdelingen (PC/Mac etc.) eller undersøke hvorvidt du kan låne på praksisstedet. Du kan også planlegge å sitte sammen med medstudent på én PC. Ved spesielle tilfeller kan du også bruke mobil, men vi anbefaler å bruke PC/Mac.  

Gjennomføring: 

Det blir best kvalitet om du sitter alene på din egen enhet (PC, Mac, nettbrett etc.) og bruker ørepropper med mikrofon. 

Det kan fort bli feedback/ekko om flere sitter i samme rom med flere enheter. Derfor anbefaler vi å sitte sammen på én enhet om du sitter i samme rom som andre møtedeltakere. Maks tre studenter. 

Om flere sitter i samme rom må de ha hver sin enhet med ørepropper og huske å mute seg selv når de ikke snakker. Dette er ikke anbefalt.  

Taushetsplikt og personvern: 

Ikke gjennomfør møtet et sted hvor andre som ikke er underlagt taushetsplikten kan høre deg. Om du i spesielle tilfeller befinner deg et slikt sted må du ha ørepropper og du kan ikke dele sensitiv informasjon om pasienterfaringer eller lignende.