Undervisning og eksamen

Høgskolebygget er stengt. LDH tilrettelegger alternativ undervisning og eksamen.

Oppdatert 3. April 2020, 14:32

Undervisning

Undervisning og studier vil foregå nettbasert og det vil bli gitt digital undervisning så snart det lar seg gjøre. Nærmere informasjon til studenter og undervisere i de enkelte emnene vil komme på læringsplattform (Canvas) og timeplansystem (TimeEdit). 

Informasjon om enkeltemner kommer på Canvas etterhvert som vi finner gode løsninger.

Kunnskapsdepartementet har 14.03 sendt brev til alle høyere utdanningsinstitusjoner som klargjør de formelle rammene ved tilrettelegging for studieprogresjon under korona-pandemien. Dette er en støtte for arbeidet med teori- og praksisstudier ved LDH.

Eksamen

På grunn av den pågående pandemien, vil det ikke avvikles stedlige skoleeksamener ved LDH dette vårsemesteret. Høgskolen vil benytte alternative eksamensformer for å sikre studieprogresjon, samtidig som vi sørger for at studentene oppnår og testes i læringsutbyttene i de enkelte emnene.

 • Alle eksamener som var planlagt som skoleeksamen, gjennomføres nå digitalt i Wiseflow
  • Eksamener som tidligere ville vært skoleeksamen er gjort om til en kort hjemmeeksamen innenfor de tidligere gitte tidsrammer. 
  • Vi anbefaler alle å gjøre seg kjent med Wiseflow i forkant, blant annet ved å gjennomføre demoeksamen.
 • Eksamensdatoer beholdes som planlagt, men eksamensformen kan være endret (se oversikt BIS eller MEVU).
 • Vurderingsutrykk endres ikke. Det vil være gradert skala eller bestått/ikke bestått slik det er fastsatt i studieplanen.
 • Alle hjelpemidler er tillatt ved hjemmeeksamen, men det er et krav til selvstendig arbeid dersom ikke annet er oppgitt.
  • LDH benytter plagiatkontroll på alle eksamener. 
  • Når alle hjelpemidler er tillatt, er det grunn til å være ekstra forsiktig så man ikke risikerer å kopiere fra andre kilder og dermed bli mistenkt for fusk på eksamen. 
 • Dersom du har fått vedtak om ekstra tid på skoleeksamen, er det fortsatt gjeldende selv om eksamen gjennomføres hjemme.
 • Det er gitt utvidet anledning til å melde seg opp til ny/utsatt eksamen i stedet for ordinær eksamen.
  •  Velger man dette, vil ny/utsatt telle som ordinær eksamen.
  • Studentene må selv gjøre nødvendig avmelding/oppmelding i StudentWeb. Merk at du må melde deg av en dato før du kan melde deg på en ny.
  • Frist for avmelding fra ordinær eksamen og oppmelding til ny/utsatt, er 14 dager før eksamen.
   • For gruppeeksamen må alle medlemmer av gruppen velge samme eksamensdato.
  • Etter planen vil eksamener fra og med august arrangeres etter normal ordning slik det framgår av fag-/studieplan.

Eventuell detaljert informasjon vedrørende hver enkelt eksamen, utover det som står i eksamensoversiktene, vil bli gitt i det aktuelle Canvas-emnet.

 

For bachelorstudenter

Bacheloroppgaven: 

 • I tillegg til ordinær innleveringsfrist 14.04.2020 er det mulig å levere oppgaven 05.05.2020
 • LDH vil bestrebe seg på å levere sensur som normalt, men på grunn av eventuell mobilisering av sensorer, kan forsinkelser forekomme.
 • Studenter som velger utsatt innlevering, må være klar over at de da må regne med at sensur kan ta noe tid og at autorisasjon kan bli forsinket.

Se eksamensoversikt her for øvrige eksamener

For studenter på master og videreutdanning

Vi gjør oppmerksom på at flere emner som gis høsten 2020,  krever at foregående emner er bestått. 

 • Dersom eksamen tas i august, kan det medføre forsinkelser i studieløpet.
 • Forkunnskapskrav står beskrevet i studieplanen.

Se eksamensoversikt her

Vitnemål

 • Studenter oppnår grad og blir kvalifisert på vanlig måte

 • Kvalifikasjonen og alle resultater/delresultater er tilgjengelig i Vitnemålsportalen
  • Resultatene fra Vitnemålsportalen kan deles med arbeidsgivere og andre
  • Deling kan skje på flere måter:
   • Via lenke 
   • Ved å hente ut digital PDF
   • Dele resultater vi rekrutteringsplatform
 • Papirvitnemål vil bli ettersendt, men det kan ta noe tid. 
  • Sjekke at du har oppgitt riktig postadresse i StudentWeb.

 

Spesielt for bachelorstudenter:

Autorisasjonsprosessen går som normalt. Studenter skal ikke søke om autorisasjon selv, høgskolen laster opp informasjon om alle som har oppnådd bachelorgraden i Altinn. Altinn sender ut informasjon om betaling til hver enkelt. Mer informasjon om autorisasjonsprosessen finner du her.

Spesialistgodkjenning for MEVU-studenter

I påvente av at papirvitnemål blir ettersendt, kan resultater fra Vitnemålsportalen benyttes overfor arbeidsgiver.

Lykke til!