Informasjon til studenter om undervisning og eksamen

Høgskolens bygg er gjenåpnet for LDHs studenter og ansatte fra 24.06. Undervisning og eksamen planlegges å gjennomføres delvis digitalt og delvis stedlig i høstsemesteret. Det kan bli endringer dersom den nasjonale smittesituasjonen tilsier det. 

Oppdatert 3. Juli 2020, 09:24

Undervisning

I høstsemesteret vil store deler av undervisningen foregå digitalt og i sanntid, via videomøtesystemet Zoom. Dette gjelder særlig forelesninger for større grupper studenter, hvor halve eller hele kull skal være til stede samtidig. Dette innebærer at dere ikke vil ha like mange muligheter for å møtes i fulle klasser. Vi oppfordrer samtidig til bruk av kollokviegrupper og aktiv deltagelse i det som foregår av læringsaktiviteter i regi av LDH. 

Læringsgrupper, studiegrupper og andre mindre samlinger vil foregå stedlig på LDH når det er mulig. Disse kan også bli organisert via Zoom hvis det er hensiktsmessig. Det blir også laget noen videoer av undervisning som legges ut på læringsplattformen Canvas. Verktøyet Panopto brukes til dette formålet.

Timeplan

Timeplanene for høstsemesteret er tilgjengelig her. Du oppfordres til å sjekke timeplanen med jevne mellomrom da det kan forekomme endringer. Undervisning som foregår digitalt er merket med digital undervisning, digitalt gruppearbeid, live streaming el. i kolonnen "undervisningstype" i TimeEdit. Hvis undervisningen er oppført med et rom er den planlagt stedlig. 

Hvor finner jeg lenken til undervisningen?

Lenker til undervisning som foregår i Zoom legges ut i Canvas for det aktuelle emnet.

Hvordan bruker jeg Zoom?

Dere finner en veiledning om bruk av Zoom her.

Last den ned før semesterstart. Vi anbefaler at du logger på med FEIDE når du bruker Zoom.

Eksamen

På grunn av pandemien vil noen skoleeksamener bli endret til kort hjemmeeksamen dette høstsemesteret. Se eksamensplanen og informasjon i Canvas om eksamensform i det enkelte emne. Alternative eksamensformer benyttes for å sikre studieprogresjon, samtidig som vi sørger for at du som student oppnår og testes i læringsutbyttene tilsvarende som ved ordinær eksamensform.

 • Hjemmeeksamener gjennomføres digitalt i Wiseflow.
 • Eksamensdatoer beholdes som planlagt, men eksamensformen kan være endret.
 • Vurderingsutrykk endres ikke. Det vil være gradert skala eller bestått/ikke bestått slik det er fastsatt i studieplanen.
 • Alle hjelpemidler er tillatt ved hjemmeeksamen. Vær oppmerksom på krav til selvstendig arbeid dersom ikke annet er oppgitt. 
  • LDH benytter plagiatkontroll på alle eksamener. Når alle hjelpemidler er tillatt, er det grunn til å være ekstra forsiktig så man ikke risikerer å kopiere fra andre kilder og dermed bli mistenkt for fusk på eksamen. 
 • Dersom du har fått vedtak om ekstra tid på skoleeksamen, er vedtaket fortsatt gjeldende selv om eksamen gjennomføres hjemme.

Eventuell detaljert informasjon vedrørende hver enkelt eksamen, utover det som står i eksamensoversiktene, vil bli gitt i det aktuelle Canvas-emnet.

Bachelor:

Se eksamensoversikt her

Master og videreutdanning:

Vi gjør oppmerksom på at flere emner som gis høsten 2020,  krever at foregående emner er bestått. 

 • Dersom eksamen tas i august, kan det medføre forsinkelser i studieløpet.
 • Forkunnskapskrav står beskrevet i studieplanen.

Se eksamensoversikt her

Vitnemål

Studenter oppnår grad og blir kvalifisert på vanlig måte

 • Kvalifikasjonen og alle resultater/delresultater er tilgjengelig i Vitnemålsportalen. Resultatene fra Vitnemålsportalen kan deles med arbeidsgivere og andre
  • Deling kan skje på flere måter:
   • Via lenke 
   • Ved å hente ut digital PDF
   • Ved å dele resultater via rekrutteringsplattform
 • Papirvitnemål vil bli ettersendt, men tar noe tid. Sjekke at du har oppgitt riktig postadresse i StudentWeb.

Bachelor:

Autorisasjonsprosessen går som normalt. Studenter skal ikke søke om autorisasjon selv, høgskolen laster opp informasjon om alle som har oppnådd bachelorgraden i Altinn. Altinn sender ut informasjon om betaling til hver enkelt. Mer informasjon om autorisasjonsprosessen finner du her.

Master og videreutdanning:

I påvente av at papirvitnemål blir ettersendt, kan resultater fra Vitnemålsportalen benyttes overfor arbeidsgiver.