Kort om Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Utdanningskvalitetsprisen deles ut av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og er på en million kroner.

Prisen belønner framragende arbeid med utdanningskvalitet og skal stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Nominasjonene er vurdert av en jury bestående av norske, svenske og danske eksperter, samt to representanter for Norsk studentorganisasjon.

Gå til mer informasjon om prisen og tidligere vinnere her.

Kort om TOPP-N

TOPP-N står for Technology Optimized Practice Process - Nurse. Appen er utviklet som ledd i et forskningsprosjekt på Lovisenberg diakonale høgskole som har til hensikt å utvikle, teste og implementere en ny veiledningsmodell for praksisstudier.

Halvparten av bachelorutdanningen i sykepleie består av praksisstudier gjennomført i en modell som involverer tre parter: lærer, student og praksisveileder. Varierende kontakt mellom partene og ujevn veilederkompetanse er blant utfordringene TOPP-N sikter på å løse.

Les mer om TOPP-N her.

LDH har vunnet utdanningskvalitetsprisen

Publisert 20. April 2022, 12:33

Sist oppdatert 20. April 2022, 12:44

Det er med en blanding av ydmykhet og stolthet at LDH tar imot prisen for potensialet i TOPP-N, sier rektor Lars Mathisen. Lovisenberg diakonale høgskole er tildelt Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2022.

Mennesker som jubler

Prisen ble tildelt for arbeidet med å utvikle veilednings- og vurderingsapplikasjonen TOPP-N. Applikasjonen er en løsning for veiledning og vurdering av sykepleiestudenter i praksis. TOPP-N skal gjøre det enklere å vurdere faglig utvikling i forhold til læringsutbytte, og veiledningen kan enklere tilpasses studentenes behov og kompetanse.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe offentliggjorde prisvinner onsdag 20. april, under konferansen Utdanningskvalitet og digital omstilling 2022.

Skjermdumper fra utdeling.jpg

- Gratulerer til Lovisenberg diakonale høgskole med vel fortjent pris! Jeg håper og tror at dette kan være til inspirasjon for andre, sa ministeren.

Den første i sitt slag

I juryens begrunnelse ble det lagt vekt på at applikasjonen var den første i sitt slag for sykepleiere, men også at den har stort potensiale for vekst både i andre helserelaterte utdanninger med praksis, samt i det bredere praksisfeltet. 

Det ble også trukket frem som en styrke at TOPP-N og modellen den bygger på blir forsket på kontinuerlig, og dermed kontinuerlig forbedret. I arbeidet med appen er alle interessegrupper, studenter, veiledere og lærere, involvert.

Infografikk av gammel og ny veiledningsmodell

Behovet for sykepleiere i Norge øker. Tiltak som fremmer gjennomføring av sykepleierstudiet på normert tid har stor betydning for antall uteksaminerte sykepleiere, som igjen påvirker samfunnets helsetilbud og økonomi.

Fortsetter arbeidet

TOPP-N er et resultat av blant annet prosjektmidler fra Diku i 2019. Prosjektet har vokst seg stort, med flere samarbeidspartnere, test-faser i flere land og ny forskning som beskriver ulike deler av prosjektet.

Portrettbilde av Andréa Nes

- Vi har som plan å videreutvikle TOPP-N basert på brukerens (lærere, veiledere og studenter) behov. I tillegg til å utvide samarbeidet nasjonalt og internasjonalt på tvers av ulike yrkesgrupper og dele erfaringer og resultater i ulike formidlingskanaler, sier prosjektleder Andrea Aparecida Goncalves Nes. 

- Utdanningskvalitetsprisen opplever vi som et kraftig pådriv og frisk medvind for systematisk arbeid med å løfte metodeutvikling innen praksisstudier. Utdanningskvalitetsprisen henger høyt. Vi er takknemlige for å ha nådd opp med tanken om å kombinere læringsutbytter som fremmer “21st century skills” og et digitalt verktøy for å øke læringen i praksiserfaringene, sier rektor Lars Mathisen.

Portrettbilde av Lars Mathisen

En virtuell arena

I sin takk la rektor Lars Mathisen vekt på betydningen av appen som virtuell arena som kobler sammen studenter, praksisveiledere og praksislærere. I en forlengelse av appens mål om å stimulere til kritisk tenkning hos studenten skapes også en profesjonell identitet. 

Ved å bruke appen daglig utfordres studentene til å reflektere rundt egen læring og erfaringer i praksis.

- Vi har som mål å utdanne sykepleiere som kan ta faglig lederskap med pasienten i sentrum, i en helsetjeneste i stadig omstilling og med rask faglig og teknologisk utvikling. Vi utvikler kunnskap og løsninger som underbygger vår utdanningsvirksomhet og sykepleieres fagutøvelse gjennom klinisk forskning, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning i samarbeid med de som nyter godt av ny kunnskap og de som bruker våre løsninger, sier instituttleder Edith Gjevjon.

Kort om Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Utdanningskvalitetsprisen deles ut av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og er på en million kroner.

Prisen belønner framragende arbeid med utdanningskvalitet og skal stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Nominasjonene er vurdert av en jury bestående av norske, svenske og danske eksperter, samt to representanter for Norsk studentorganisasjon.

Gå til mer informasjon om prisen og tidligere vinnere her.

Kort om TOPP-N

TOPP-N står for Technology Optimized Practice Process - Nurse. Appen er utviklet som ledd i et forskningsprosjekt på Lovisenberg diakonale høgskole som har til hensikt å utvikle, teste og implementere en ny veiledningsmodell for praksisstudier.

Halvparten av bachelorutdanningen i sykepleie består av praksisstudier gjennomført i en modell som involverer tre parter: lærer, student og praksisveileder. Varierende kontakt mellom partene og ujevn veilederkompetanse er blant utfordringene TOPP-N sikter på å løse.

Les mer om TOPP-N her.