Sensur og karakterskala

Her finner du informasjon om sensur og karakterskala.

Publisert 2. Desember 2020, 10:37

Sist oppdatert 8. Mai 2024, 09:36

Forskrifter og lover

Les mer om sensur i Forskrift om studier og eksamen.

Sensur

Du finner sensurfrist i eksamensoversikten og i Studentweb.

Sensurfristen er normalt tre uker etter eksamen, unntak fremkommer i eksamensoversikten og Studentweb.

Du ser resultatet i Studentweb i løpet av sensurfristdagen.

Les mer om begrunnelse og klage på eksamenskarakteren.

Karaktersystemet

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) bruker en ugradert karakterskala med bestått eller ikke bestått eller en gradert karakterskala med bokstavkarakterer fra A til F. Disse generelle beskrivelsene av karakterene ligger til grunn for fastsetting av karakter.

Bokstavkarakterskala

A - Fremragende     

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B - Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet.

C - God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D - Nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E - Tilstrekkelig

Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

FIkke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Bestått/ikke bestått

Bestått      

Kandidaten får bestått når de spesifiserte kriteriene for studiekrav, praksisstudier eller eksamen er oppfylt.

Nedre grense for bestått: Prestasjon under gjennomsnittet med en del vesentlige mangler. Kan bruke kunnskapen selvstendig til en viss grad i forhold til innhold og fremstilling av stoffet. Kandidaten viser forståelse for faget og dets ansvarsområde.

Ikke bestått

Kandidaten innfrir ikke flere av kriteriene for studiekravet, praksisstudiet eller eksamen. Dette spesifiseres i det enkelte studiekrav, praksisstudium eller eksamen.

Generell beskrivelse: Kandidaten/besvarelsen mangler vesentlige kunnskaper og kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. Kandidaten viser manglende forståelse for faget og dets ansvarsområde.

Spørsmål?

Ta kontakt med eksamen@ldh.no.

Relatert innhold: