Ofte stilte spørsmål

Oppdatert 8. Mai 2020, 09:13

Kan jeg skaffe praksisplass selv?

Nei, studentene kan ikke skaffe praksisplass selv.

Vi har samarbeidsavtaler med institusjoner innenfor vårt geografiske område. Studentene vil få tildelt praksisplasser ut fra de til enhver tid gjeldende avtaler mellom høgskolen og institusjonene. 

Dette for å bedre samarbeidet mellom utdanning og institusjon, samt unngå at flere skoler spør om praksisplasser på samme sted.

Hvor har skolen praksisplasser?

De aller fleste praksisplassene i spesialisthelsetjenesten er i Oslo/Akershus, men i noen tilfeller må institusjoner utenfor regionen benyttes. 

I spesialisthelsetjenesten har studentene praksis i medisin og kirurgi og innen psykisk helsearbeid

Når det gjelder kommunehelsetjenesten har skolen avtaler med følgende kommuner:

  • Oslo kommune
  • Oppegård kommune
  • Asker kommune
  • Nesodden kommune

Noen ganger brukes praksisplasser i andre kommuner også.

I kommunehelsetjenesten har studentene praksis i sykehjem, hjemmesykepleie og innen psykisk helsearbeid. Om du får praksisplass langt unna Oslo vil høgskolen kunne være behjelpelig med støtte til boutgifter.

Hvordan fordeles praksisplassene?

Praksisfeltet legger føringer for hvilke plasser vår skole har tilgang til og dette påvirker derfor praksisplasseringen hver periode. Avgjørelsen om tildeling av praksisplass baserer seg på administrative og praktiske vurderinger av helhetlig karakter, der tilgang på praksisplasser og fordeling av lærerressurser er avgjørende.

Hvorfor får jeg ikke skriftlig svar på “Søknad om praksisplass på spesielle vilkår”?

Med dette skjemaet melder du fra til studieadministrasjonen om at du har behov for spesiell tildeling av praksisplass i praksisperioden du angir på skjemaet. Avdelingen vurderer muligheten for spesiell tildeling av praksisplass innen de praksisplassene vi har tilgjengelig. Denne vurderingen foretas i forbindelse med fordelingen av praksisplassene for den perioden du har meldt behovet ditt. Svaret på meldingsskjemaet gis dermed i forbindelse med at plasseringen din i praksis legges ut på Canvas ca. tre uker før praksisstart. Vi har ikke mulighet til å gi svar på om din melding om spesielle behov kan tas hensyn til i hvert enkelt tilfelle før fordelingen i praksis faktisk er foretatt.

Hvorfor skjer omplassering / endring av praksissted?

Både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan det oppstå situasjoner som gjør at praksisstedet ikke kan motta studenter. Dette kan skje både etter at plassering er publisert, og etter at praksis er påbegynt. Da må skolen finne ny praksisplass så fort som mulig.

Har jeg klagerett på tildelt praksisplass?

Nei. Studentene har rett til praksisplass som skolen finner egnet, men ikke rett til en spesiell praksisplass.

Hvordan er arbeidstiden i praksis?

Man har gjennomsnittlig 30-timers arbeidsuke i praksis. Ved samtlige praksissteder må det påregnes å gå turnus, det vil si å gå dag-/aften, samt noen natt- og helgevakter. Det forventes at studenten er tilstede ved vaktens begynnelse. Turnus avtales med hvert enkelt praksissted.

Kan jeg få lang reisevei til praksissted?

Reisevei til praksissted må påregnes, og studenten kan derfor ikke planlegge sin studiesituasjon ut fra forventninger om praksisplass i egen bydel/kommune. Se for øvrig retningslinjer for utbetaling av reisestøtte i forbindelse med reise til praksissted.