Tilbake til ansatte

Master i avansert klinisk allmennsykepleie

LDH tilbyr master i avansert klinisk allmennsykepleie rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Allmennsykepleiere vurderer pasient
Studiested
Oslo
Varighet
3 år
Studiepoeng
120
Studiestart
August 2020
Praksis
Ja
Studiekode
3006
Omfang
Deltid
Kostnad per semester
6000

Søk på studiet

Søknad leveres i SøknadsWeb

Studiekode: 3006

Les mer om opptak her

Opptaket 2020 går som normalt

Søknadsfrist

Vi har utvidet opptak for studiet:

  • Søker du innen 10. mai 2020, vil du få svar på søknaden 22. mai.
  • Siste søknadsfrist er 1. juni 2020. Søkere som benytter denne søknadsfristen får svar 9. juni.

Studieplan

Semesterplan

Sist oppdatert 18. August 2020, 11:30

Søk på studiet

Søknad leveres i SøknadsWeb

Studiekode: 3006

Les mer om opptak her

Opptaket 2020 går som normalt

Søknadsfrist

Vi har utvidet opptak for studiet:

  • Søker du innen 10. mai 2020, vil du få svar på søknaden 22. mai.
  • Siste søknadsfrist er 1. juni 2020. Søkere som benytter denne søknadsfristen får svar 9. juni.

Studiet tilfredstiller kravene i Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie, og du kan søke Helsedirektoratet om spesialistgodkjenning etter gjennomført studium.

Formålet med en mastergrad i avansert klinisk allmennsykepleie er å utdanne sykepleiere som har breddekompetanse til å yte faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp til pasienter i alle aldre med akutt og kronisk somatisk sykdom, samt ivareta somatiske helseproblemer hos personer med psykiske og rusrelaterte helseutfordringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Du vil oppnå kompetanse for å kunne bidra til koordinerte tjenester, helhetlige pasientforløp, faglig utvikling og innovasjon.

Kompetansen du vil tilegne deg i løpet av studiet

I rollen som avansert klinisk allmennsykepleier kombinerer du klinisk og akademisk kompetanse.

Studiets kompetanseområder er:

  • Klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse 
  • Helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning 
  • Faglig ledelse og koordinering 
  • Kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon

Aktuelle arbeidssteder

Aktuelle arbeidssteder for en avansert klinisk allmennsykepleier er hjemmetjenesten, sykehjem, helsehus, kommunal akutt døgnenhet, legevakt, primærhelseteam/oppfølgingsteam, innsatsteam, spesialiserte team som for eksempel palliative team og demensteam.

Studiets organisering og innhold

Studiet gjennomføres på deltid over 3 år, med 20 studiepoeng per semester.

Deltidsstudier har en forventet studieinnsats på 25-40 timer pr uke. Ukene med praksisstudier har en forventet studieinnsats på 40 timer.

Praksisstudier og turnus

I gjennomføring av praksisstudier er det forventet at du som student følger praksisveileders turnus for å skape kontinuitet i veiledningen og for å få tilgang på gode læresituasjoner.

Utveksling

LDH vil gi nærmere informasjon om muligheten til å ta deler av utdanningen i utlandet.

Stipend/utdanningsstilling

Studiet er godkjent hos Lånekassen. Ulike støtteordninger finnes innenfor kommunehelsetjenesten, blant annet ved lønnstilskudd fra Helsedirektoratet.

Det er mulig å søke fritak fra deler av studiet

Det er utarbeidet eget reglement med overgangsordninger for studenter som har tatt utdanning på høgskole- og universitetsnivå, og som kan søke fritak fra deler av masterstudiet. Fritak gis på bakgrunn av individuell søknad. Det forutsettes at søknadene underbygges med vedlagt studieplan og pensumliste.

Hva er en avansert klinisk sykepleier?

En avansert klinisk sykepleier er definert av International Council of Nurses (ICN) som: En autorisert sykepleier som har tilegnet seg kunnskaper på ekspertnivå, ferdigheter i kompleks beslutningstagning, samt klinisk kompetanse til en utvidet funksjon som utformes av konteksten og/eller autorisasjonskrav i det aktuelle land.

Opptakskrav

Det faglige grunnlaget for opptak er bestått bachelorgrad i sykepleie med krav om karaktersnitt på minst C, og klinisk praksis svarende til minst to år i 100 % stilling innenfor de siste seks år. For søkere som ikke har oppnådd minstekravet om karakteren C, kan det gjøres en særskilt vurdering av relevant post-bachelor-utdanning som kan kompensere for minstekravet.

Studiet ble akkreditert av NOKUT 8. januar 2020.

Mer informasjon om opptak finner du her.

Studieavgift per semester

Deltidsstudium over 3 år: kr. 5.400

I tillegg kommer semesteravgift til velferdsordningen: 600,- per semester.

Kontakt

For spørsmål om opptak:

Send e-post: opptak@ldh.no eller ring tlf: 22 35 82 00

For spørsmål om studiet:

Ådel Bergland

Ådel Bergland

Professor
Anne Lene Sørensen

Anne Lene Sørensen

Instituttleder MEVU