Master i avansert klinisk allmennsykepleie (MAL)

Ønsker du å styrke din kliniske vurderings- og handlingskompetanse og kvalifisere deg til å håndtere fremtidige utfordringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene? Masterstudiet i avansert klinisk allmennsykepleie gir muligheter for å søke spesialistgodkjenning etter endt studium. Fra høsten 2024 tilbys masterstudiet som et fleksibelt studium.

Studiested
Regionalt/digitalt
Varighet
3 år
Studiepoeng
120
Studiestart
August 2024
Praksis
Ja
Studiekode
3006
Omfang
Deltid
Studieavgift per semester
NOK 8000

Søk på studiet

Søknadsfrist: 1. april 2024

Søknadsweb åpner 4. januar 2024
Søknad leveres i Søknadsweb
Studiekode: 3006

Les mer om opptak her.

Ledernettverk

Fra høsten 2024 vil LDH arrangere nettverkssamlinger for ledere med ansatte sykepleiere som studerer master i avansert klinisk allmennsykepleie.

Samlingene vil foregå digitalt, og vil være en arena for informasjonsoverføring og samarbeid mellom skolen og praksisfeltet.

Vi ønsker også at samlingene skal være et egnet fora for erfaringsutvekslinger knyttet til utnyttelse av AKS-kompetansen og rolleutvikling.

Mer informasjon vil komme ved studiestart i august.

Semesteroversikt

Publisert 29. Januar 2020, 19:28

Sist oppdatert 26. Juni 2024, 12:52

Søk på studiet

Søknadsfrist: 1. april 2024

Søknadsweb åpner 4. januar 2024
Søknad leveres i Søknadsweb
Studiekode: 3006

Les mer om opptak her.

Ledernettverk

Fra høsten 2024 vil LDH arrangere nettverkssamlinger for ledere med ansatte sykepleiere som studerer master i avansert klinisk allmennsykepleie.

Samlingene vil foregå digitalt, og vil være en arena for informasjonsoverføring og samarbeid mellom skolen og praksisfeltet.

Vi ønsker også at samlingene skal være et egnet fora for erfaringsutvekslinger knyttet til utnyttelse av AKS-kompetansen og rolleutvikling.

Mer informasjon vil komme ved studiestart i august.

Studiet tilfredsstiller kravene i Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie, og du kan søke Helsedirektoratet om spesialistgodkjenning etter gjennomført studium.

Formålet med en mastergrad i avansert klinisk allmennsykepleie er å utdanne sykepleiere som har breddekompetanse til å yte faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp til pasienter i alle aldre med akutt og kronisk somatisk sykdom, samt ivareta somatiske helseproblemer hos personer med psykiske og rusrelaterte helseutfordringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Du vil oppnå kompetanse for å kunne bidra til koordinerte tjenester, helhetlige pasientforløp, faglig utvikling og innovasjon.

Noe av kompetansen du vil tilegne deg i løpet av studiet:

  • vurdere og håndtere pasienter med komplekse helseutfordringer 
  • ta beslutninger og sette i gang relevante forebyggende og helsefremmende tiltak 
  • veilede pasienter og pårørende 
  • gi veiledning og opplæring til andre ansatte 
  • ta faglig ledelse, lede tverrfaglige team og koordinere pasientforløp 
  • legge til rette for kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon

I rollen som avansert klinisk allmennsykepleier kombinerer du klinisk og akademisk kompetanse.

Fleksibelt studium

Fra høsten 2024 tilbyr vi et fleksibelt studium. Vi vil legge til rette for at man kan gjennomføre store deler av studiet i nærheten av der man bor:

  • Noen læringsaktiviteter gjennomføres digitalt
  • Noen læringsaktiviteter gjennomføres på selvvalgt tidspunkt
  • Det er mulig å møtes regionalt
  • Det er mulig å gjennomføre praksis på hjemstedet

Vi vil gjøre det mulig å studere samtidig som man kan ivareta forpliktelser til jobb og familie. Ved å redusere reising til Oslo sparer vi studenter og arbeidsgivere for unødvendige utgifter samtidig som det er et mer bærekraftig alternativ. I denne forbindelse har LDH inngått en avtale med studiesentre i Midt-TromsNordland fylke og Øst-Finnmark Kunnskapssenter som vil tilrettelegge for læringsaktiviteter, samlinger og gjennomføring av eksamener regionalt.

Avansert klinisk sykepleiekompetanse ved LDH

LDH har utviklet en felles AKS-profil for alle masterkandidater utdannet ved LDH.

Aktuelle arbeidssteder

Aktuelle arbeidssteder for en avansert klinisk allmennsykepleier er hjemmetjenesten, sykehjem, helsehus, kommunal akutt døgnenhet, legevakt, primærhelseteam/oppfølgingsteam, innsatsteam, spesialiserte team som for eksempel palliative team og demensteam.

Studiets innhold og progresjon

Masterstudiet er et fleksibelt deltidsstudium over 3 år, med en forventet studieinnsats på 20-30 timer per uke.

Skjermdump av studiemodell
 
 

Praksisstudier

Forskriften krever at studiet har 480 timer veiledet praksis. På LDH er dette lagt opp som to praksisperioder á 240 timer, noe som utgjør 6 fulle arbeidsuker per praksisperiode. For å gi rom for større fleksibilitet strekkes praksisperiodene ved LDH over flere uker, slik at student i samarbeid med praksissted kan legge opp en turnus som er gjennomførbar for den enkelte. LDH ønsker også å gjøre det mulig for studenter å gjennomføre praksisperiodene i nærheten av der de bor.

I tillegg til veiledet praksis har studiet kortere hospiterings- og temabaserte praksisstudier. Se studieplanen for mer informasjon om disse.

Her finner du alt du trenger å vite om praksis, nyttige skjemaer og ofte stilte spørsmål.

Skikkethetsvurdering

Universiteter og høgskoler som utdanner helse- og sosialpersonell, er pålagt å foreta en helhetsvurdering av studentenes faglige og personlige forutsetninger/egnethet for å kunne fungere i yrket. Fra 01.08.2024 er dette studiet omfattet av skikkethetsvurdering. Les mer om skikkethetsvurdering her.

Utveksling

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet.

Stipend/lønnstilskudd

Studiet er godkjent for støtte fra Lånekassen. Ulike støtteordninger finnes innenfor kommunehelsetjenesten, blant annet ved lønnstilskudd fra Helsedirektoratet.

Det er mulig å søke fritak fra deler av studiet

Det er utarbeidet eget reglement med overgangsordninger for studenter som har tatt utdanning på høgskole- og universitetsnivå, og som kan søke fritak fra deler av masterstudiet. Fritak gis på bakgrunn av individuell søknad. Det forutsettes at søknadene underbygges med vedlagt studieplan og pensumliste.

Hva er forskjellen på MAL og MAKS allmenn?

Les om de to masterstudiene innen allmennsykepleie som LDH tilbyr.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie med karaktersnitt på minst C og norsk autorisasjon som sykepleier. Klinisk praksis tilsvarende minst to år i 100 % stilling innen de siste seks år. For søkere som ikke har oppnådd minstekravet om karakteren C, kan det gjøres en særskilt vurdering av relevant post-bachelor-utdanning som kan kompensere for minstekravet.

Mer informasjon om opptak finner du her.

Poenggrense ved fullført opptak 2022

Alle kvalifiserte mottok tilbud om studieplass.

Studieavgift per semester

Deltidsstudium over 3 år: 8000 kr per semester.

I tillegg kommer semesteravgift til velferdsordningen: 690 kr per semester.

Semesteroversikt

Kontakt

For spørsmål om opptak, send e-post til opptak@ldh.no eller ring telefon 22 35 82 00.

For faglige spørsmål om studiet kontakt:

Elisabeth Østensen

Elisabeth Østensen

Programkoordinator og førsteamanuensis
Tove Karin Vassbø

Tove Karin Vassbø

Førsteamanuensis og studieleder MEVU